TITLE:
L6-4217 Raziskave novih metodologij za konserviranje / restavriranje baročnih slik na platnu
DESCRIPTION:
Obdobje baročnega slikarstva na slovenskem zajema tako nacionalno pomembne avtorje, kakor tudi avtorje pomembne v svetovnem merilu, kot so npr. Metzinger, Tintoretto, Liberi, in Rossini. Baročne slike na platnu kažejo, predvsem zaradi neprimernih pogojev hranjenja (nihanja temperature in relativne vlage, UV sevanja), svojevrstne neželene učinke staranja. Na originalnih slojih slik so se že v preteklih stoletjih pokazali procesi degradacije, kar je moč razbrati iz arhivskih zapisov o restavratorskih posegih. V današnjem času imamo tako opravka s kompleksnimi barvnimi sistemi, ki kažejo degradirane ali delno degradirane originalne sloje, kakor tudi v večini primerov degradirane sloje prejšnjih neprimernih restavratorskih posegov. Konserviranje – restavriranje teh umetnin zato predstavlja velik izziv in zahteva analitičen pristop k reševanju problemov: določitev materialov za čiščenje, utrjevanje, stabilizacijo originalnih barvnih slojev, odstranjevanje materialov prejšnjih neprimernih posegov ter določitev primernih materialov za retušo in zaščito. Predpogoj za izpolnitev teh nalog je natančna identifikacija vseh prisotnih materialov kakor tudi določitev procesov njihove degradacije. Po naših izkušnjah in izkušnjah inštitucij pomembnih v svetovnem merilu (The Metropolitan Museum of Art, NY, Smithsonian Museum Conservation Institute, Washington DC, CNR-ISTM-University of Peruggia, Italy, Getty Conservation Institute, Los Angeles, CA, University of Applied Sciences and Arts Hildesheim, Germany,…) predstavljajo materiali na osnovi proteinov (jajčne, kazeinske tempere, klejni grundi, beljakov lak…), kakor tudi tradicionalni organski pigmenti, svojevrsten problem že pri sami identifikaciji. V našem laboratoriju smo zato že začeli uvajati nove metode identifikacije proteinov na osnovi imunoloških raziskav, ki pa jih je potrebno nadgraditi predvsem z vidika izboljšanja postopkov ekstrakcije proteinov iz kompleksnih mikro vzorcev. Cilji: a.) umetnostnozgodovinsko raziskati historiat restavratorskih posegov v preteklosti b.) določiti paleto materialov (pigmenti, veziva, zaščitni sloji, grundi…) značilnih za baročno slikarstvo na slovenskem na primerih slikarskih del Metzingerja, Tintoretta, Liberija in Rossinija.; c.) določiti procese razgradnje teh materialov pod vplivi pospešenega staranja modelnih vzorcev; d.) na osnovi rezultatov a.), b.) in c.) določiti primerne konservatorsko – restavratorske materiale in tehnologije, to je razviti nove konservatorsko-restavratorske smernice za baročno slikarstvo; e.) nadgraditi razvoj imunoloških raziskav za proteinske mikro vzorce in preveriti rezultate z metodo LC-MS-MS (tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo); f.) izboljšati postopek identifikacije tradicionalnih organskih pigmentov; in g.) razviti tržne produkte za hitro, zanesljivo in natančno identifikacijo proteinov ter paleto materialov primernih za restavriranje baročnih slik na platnu.
Projekt je bistvenega pomena za ohranjanje slovenske kulturne dediščine na področju baročnega slikarstva. Razvoj novih konservatorsko – restavratorskih smernic za ohranjanje baročnih slik na platnu bo bistveno olajšalo pristope k restavriranju in izboljšalo trajnost teh umetnin. Višja kakovost restavratorskih posegov med drugim tudi podaljša čas do naslednjega posega in tako dolgoročno znižuje stroške ohranjanja kulturne dediščine. Z določitvijo palete originalnih materialov bo izredno olajšana identifikacija ponaredkov, kar je bistvenega nacionalnega pomena. Razvoj metod za imunološko identifikacijo proteinskih materialov (grundi, barvni sloji, zaščitni sloji), izboljšanje postopka za identifikacijo tradicionalnih organskih pigmentov in znanje o procesih, ki se dogajajo v kompleksnih barvnih sistemih, bo izreden doprinos k znanosti v svetovnem merilu. Razvoj novih tržnih produktov bo odprl novo tržno nišo in pripomogel h konkurenčni prednosti dveh projektnih partnerjev.
 
DURATION:
2011/07/01 - 2014/06/30
FUNDING:
ARRS
MORE: