Sistem vodenja kakovosti

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki vključuje zahteve standardov ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17020, ISO 26000 in upošteva relevantno zakonodajo in druge zahteve, ki izhajajo iz področij delovanja inštituta.

Sistem vodenja ZAG s svojimi mehanizmi omogoča in zagotavlja preglednost, sledljivost, zaupnost, nepristranskost in neodvisnost ter strokovnost in odgovornost. Z akreditacijo in pridobljenimi certifikati ter pooblastili dokazujemo, da storitve, ki jih ponujamo našim strankam in partnerjem, ohranjajo visoko raven kakovosti.

 

Certifikat ISO

Sistem vodenja ZAG je že od leta 2007 stalno certificiran pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) po standardu ISO 9001.

Akreditacije

Aktivnosti preskušanja in kalibriranja so akreditirane pri Slovenski akreditaciji (SA) po standardu EN ISO/IEC 17025, aktivnosti certificiranja po EN ISO/IEC 17065.

Preskusni laboratoriji

Prva podelitev: 11.11.1999

Kalibracijski laboratorij

Prva podelitev: 21.4.2000

Certifikacijski organ

Prva podelitev: 3.11.2003

Pooblastila

Na harmoniziranem področju gradbenih proizvodov je ZAG priglašen pri Evropski Komisiji po EU Uredbi št. 305/2011 (CPR):

  • s številko NB 1404 kot priglašeni certifikacijski organ (avcp 2+, avcp 1 in avcp 1+) in kot priglašeni preskusni laboratorij (avcp 3)
  • z oznako TAB kot priglašeni organ za evropske tehnične ocene

Na nacionalnem zakonodajnem področju gradbenih proizvodov, po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), ima ZAG imenovanja resornega ministrstva:

  • kot certifikacijski organ (avcp 2+, avcp 1 in avcp 1+)
  • kot preskusni laboratorij (avcp 3)
  • kot organ za izdajanje Slovenskih tehničnih soglasij (STS)

Postopke odobritve embalaže za prevoz nevarnega blaga ZAG izvaja po pooblastilu resornega ministrstva po Zakonu o prevozu nevarnega blaga (ZPNB), z upoštevanjem Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR):

  • kot certifikacijski organ

Za izvajanje strokovnih tehničnih pregledov žičniških naprav po Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) ima ZAG pooblastilo pristojnega ministrstva:

  • kot kontrolni organ za žičniške naprave.