Mostovi

Mostovi predstavljajo ključne elemente cestne in železniške infrastrukture. Z leti propadajo, obenem so izpostavljeni prometnim obremenitvam, ki so v večini primerov višje, kot je bilo predvideno v času gradnje. Če želi z njimi učinkovito upravljati, mora lastnik oziroma upravljavec teh objektov vedeti, v kakšnem stanju in kako varni so in temu prilagoditi vzdrževalne in sanacijske ukrepe.

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije nudimo celovito in najsodobnejšo tehnično podporo za učinkovito upravljanje z mostovi. Izvajamo:

  • redne in glavne preglede mostov,
  • detajlne preglede mostov z vsemi spremljajočimi preiskavami,
  • obremenilne preizkušnje,
  • analize varnosti mostov na prometno obtežbo ter določamo eventualne potrebne omejitve skupnih mas vozil,
  • numerične analize mostov, in
  • eksperimentalne analize mostov in njihovih komponent (ležišč, dilatacij, prednapetja…)
  • protihrupna zaščita

Prav tako:

  • razvijamo in vzdržujemo podatkovne baze o mostovih,
  • merimo statične in dinamične prometne obremenitve mostov z metodo tehtanja vozil med vožnjo in določamo karakteristične prometne obremenitve na podlagi meritev.
Reference

Izdelava metodologije za pregledovanje mostov v RS

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 1990-1993

Redni in glavni pregledi mostov na državnih cestah

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 1993-2000

Redni in glavni pregledi mostov na avtocestah

Družba za avtoceste RS, 1995-

Izdelava metodologije za oceno varnosti mostov na prometno obtežbo

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 2001-2002 (novelacija 2010)

Analize varnosti mostov na prometno obtežbo

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 2003-2014

Razvoj mostnega sistema za tehtanje vozil med vožnjo – več projektov

Evropska komisija, Ministrstvo za promet, 1993-

Detajlni pregledi mostov s preiskavami – veliko objektov

Različni naročniki 1960-

Vpeljava metodologije za pregledovanje in analizo mostov

FAPEU, Brazilija, 2012-2015

Analiza varnosti mostu na prometno obtežbo

Občina Grosuplje, 2012

Pregledi in obremenilne preizkušnje:
mag. Lojze Bevc, univ. dipl. inž. grad.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Varnost mostov, tehtanje vozil med vožnjo in prometne obremenitve:
dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.
Vodja odseka za mostove in inženirske objekte
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Numerične analize mostov:
dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Nedestruktivne preiskave in eksperimentalna analiza mostov:
dr. Uroš Bohinc, univ. dipl. fiz.
Vodja laboratorija za konstrukcije
mag. Andrej Kranjc, dipl. inž. fiz.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Protihrupna zaščita:
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. gradb
Vodja službe za tehnična soglasja in ocene
Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)