Ceste

Trajnostno gradbeništvo sledi potrebi po dolgoročni ohranitvi našega okolja, primernega za bivanje ljudi in drugih živih bitij, danes in v prihodnje. Aktivnosti, ki vodijo k trajnostnosti, vključujejo gradnjo kakor tudi vzdrževanje kakovostnih cest, ki bodo kos povečanim prometnim obremenitvam in klimatskim spremembam, ki smo jim danes priča. Po drugi strani pa je potrebno gradnjo prilagoditi tako, da bo povzročila najmanjšo možno škodo okolju. S spremljanjem stanja cest in z ustreznimi vzdrževalnimi ukrepi podobno v največji meri zmanjšujemo tudi vpliv prometa na okolje. Pred izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del je potrebno izvesti kakovostne preiskave tal, kakor tudi zagotoviti vgradnjo kakovostnega materiala. Samo na ta način bodo ceste trajne in obstojne, z minimalnim vključevanjem vzdrževalnih del. Trajnostno razmišljanje seveda zajema tudi ponovno uporabo in recikliranje industrijskih in gradbenih odpadkov. Naše dejavnosti so zato tudi:

Reference

ROSANNE ‘ROlling resistance, Skid resistance, ANd Noise Emission measurement standards for road surfaces

FP7 2013 – 2016

PERSUADE ‘PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment

FP7 2009 – 2015

DIRECT-MAT, DIsmantling and RECycling Techniques for road MATerials – sharing knowledge and practices

FP7 2008 – 2011

TYROSAFE ‘TYre and Road surface Optimisation for Skid resistance And Further Effects’

FP7 2008 – 2010

SPENS ‘Sustainable Pavements for European New member Statesre’ (koordinator projekta)

FP6 2006 – 2009

FORMAT ‘Fully Optimised Road MainTenance’

FP6 2002 – 2005

MIRAVEC ‘Modelling Infrastructure influence on RoAd Vehicle Energy Consumption’

CEDR 2011 – 2013

EVITA ‘EnVironmental Indicators for the Total road infrastructure Assets’

CEDR 2010 – 2012

P2R2C2 ‘Pavement Performance Remediation Requirements following Climate Change’

CEDR 2008 – 2010

Vpliv vsebnosti in značaja finih delcev v tamponskem agregatu na zmrzlinsko obstojnost nevezanih in vezanih plasti v voziščni konstrukciji

DRSC 2010 – 2012

Vpliv vrste asfaltne zmesi na hrupnost

DRSC 2003

Sezonski vplivi spreminjanja vlage in temperature v nevezanih plasteh na nosilnost in deformabilnost voziščnih konstrukcij

DRSC 2000 – 2003

Vpliv ravnosti na poškodovanost cestne konstrukcije in voznega parka

DRSC 1999 – 2002

Vpliv posedanja tal ob premostitvenih objektih na niveleto cest

DARS 2006 – 2008

Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja

DARS 2006 – 2007

Zunanja kontrola za program izgradnje avtocest v Sloveniji

DARS 1996 – 2009

COST 354 ‘Performance Indicators for Road Pavements’

ESF 2004 – 2008

COST 350 ‘Integrated assessment of environmental impact of traffic and transport infrastructure’

EC 2002 – 2006

COST 348 ‘Reinforcement of pavements with steel meshes and geosynthetics’

REIPAS EC 2002 – 2006

COST 345 ‘Procedures Required for Assessing Highway Structures’

EC 1999 – 2002

Geotehnika in prometnice:
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak, univ. dipl. inž. geol., Vodja oddelka za geotehniko in prometnice

Meritve tornih lastnosti in ravnosti cest:
mag. Darko Kokot, univ. dipl. inž. grad.

Protihrupna zaščita:
Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.

Meritve vibracij:
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Geotehnična sidra:
dr. Iztok Klemenc, univ. dipl. inž. grad.

Telefon za vse navedene: 01 280 42 00 (sekretariat)