Kontrola kakovosti

ZAG nudi neodvisno in celovito tehnično podporo investitorjem v vseh fazah graditve – od priprave na investicijo do predaje objekta v uporabo, kasneje pa tudi pri spremljanju objekta v njegovi življenjski dobi. Prisotnost od začetka do konca graditve omogoča boljše poznavanje objekta in boljšo odzivnost v vsaki od faz graditve. Strokovno podporo nudimo pri graditvi cestne in železniške infrastrukture, letališč, pristanišč, hidroelektrarn, termoelektrarn in jedrskih elektrarn, kot tudi posameznih stavb, mostov in drugih gradbenih objektov.

Strokovna podpora bo najbolj učinkovita, če bodo vsi deležniki vključeni pravočasno. Svetovanje med projektiranjem in recenzije projektov omogočajo odpravo nepravilnosti in možnih napak že pred gradnjo. »Nepredvidene situacije«, ki botrujejo zapletom pri graditvi, so redko take, da jih ob ustreznem znanju, skrbni zasnovi in strokovnem izvajanju graditve, ne bi bilo mogoče predvideti.

Sistem zunanje kontrole kakovosti pa omogoča, da se nepravilnosti odpravi najkasneje med gradnjo in ne šele po izgradnji, ko se lahko nekatere nepravilnosti pokažejo šele po izteku garancijske dobe. S terenskimi ogledi, meritvami in preiskavami odvzetih vzorcev se že med gradnjo ugotovijo odstopanja od projekta ali zahtevanih lastnosti materiala in se na osnovi preiskav neustrezen material popravi ali odstrani.

Strokovno podporo in zunanjo kontrolo kakovosti izvajamo na vseh področjih gradbeništva.

Reference

Pregled, preiskave in analiza nosilnosti in potresne odpornosti za različne posamezne stavbe (bolnišnice, zdravstveni domovi, izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove, stanovanjske, hotelske in upravne stavbe, gospodarski in industrijski objekti, dimniki) s smernicami in priporočili.

Javni in zasebni naročniki v RS

Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (zdravstveni domovi, šolske stavbe, upravne stavbe, gasilski domovi, stanovanjske stavbe)

Mestna občina Ljubljana (več projektov od 1986 do 2012)

Revizije projektov in supernadzor nad izvajanjem sanacije in utrditve objektov, ki so bili poškodovani v potresu 12.7.2004.

Ministrstvo za okolje in prostor, 2005 –

Napake pri graditvi – Analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi

Ministrstvo za okolje in prostor RS 2008 – 2009

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje (TPSG)

Stanovanjski sklad RS 2007-2009

POTROG – potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne zaščite – raziskovalni projekt za Upravo RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje, 2011-2013

CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem – Ocena potresne ogroženosti stavb v občini Idrija

Občina Idrija, 2013

Poročila o preiskavah tal in erozijske ogroženosti

Javni in zasebni naročniki v RS

Cestna infrastruktura:
dr. Aljoša Šajna, univ.dipl.inž.grad.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Železniška infrastruktura:
dr. Borut Petkovšek, univ.dipl.inž.geol.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Geotehnično opazovanje:
dr. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.

Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Monitoring objektov:
dr. Uroš Bohinc, univ.dipl.inž.fiz.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)