Certifikacijska služba

Certifikacijska služba kot certifikacijski organ (CO ZAG) daje velik poudarek nenehnemu izboljševanju kakovosti svojih storitev. V ta namen ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov SIST EN 45011 in SIST EN ISO/IEC 17065, učinkovitost delovanja tega sistema pa dokazuje z mednarodno priznano akreditacijo.

CO ZAG je priglašen certifikacijski organ pri Komisiji EU pod številko 1404 za Uredbo 305/2011 (CPR) ter imenovan za vse tehnične specifikacije po 5. členu ZGPro-1.
Pri postavitvi in nadgrajevanju zakonodaje, standardizacije in postopkov ugotavljanja skladnosti je Certifikacijska služba aktivno udeležena. Dobljene informacije prenaša na svoje naročnike in jih tako vnaprej obvešča o trendih bodočega razvoja zakonodaje, standardizacije in postopkov ugotavljanja skladnosti, od njih pa prejema informacije o potrebah, željah in težavah proizvajalcev, trgovcev in kupcev gradbenih proizvodov ter izvajalcev gradbenih del.

S svojo strokovnostjo, poznavanjem razmer na trgu in s posluhom za potrebe družbe kot celote deluje kot vezni člen med proizvajalci gradbenih proizvodov, izvajalci gradbenih del, nadzornimi inštitucijami ter investitorji.

Naročniki se obravnavajo na enak način, ne glede na njihovo velikost, promet, vrsto poslovanja ali državo, iz katere prihajajo, zaposleni pa se ne vključujejo v dejavnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost in integriteto ter s tem vplivale na nepristranskost njihovih ugotovitev in odločitev.

 • Izdani certifikati
 • Področja delovanja certifikacijske službe
 • Splošne informacije, navodila in obrazci
 • Certifikacijske sheme
 • Obseg odločb in pooblastil CO ZAG
 • Akreditirane dejavnosti CO ZAG

Pomembnejši mejniki

 • 1996 ustanovitev Certifikacijske službe ZAG
 • 1998 vzpostavitev prvih certifikacijskih shem za gradbene proizvode
 • 1998 izdani prvi certifikati o skladnosti
 • 1998 registracija prostovoljnega znaka skladnosti ZAG
 • 2003 razširitev dejavnosti na certificiranje embalaže za prevoz nevarnega blaga
 • 2003 Certifikacijska služba ZAG pridobi akreditacijo po EN 45011
 • 2004 ZAG pridobi status priglašenega organa EU s številko 1404 po Direktivi o gradbenih proizvodih 89/106/EGS (CPD)
 • 2004 ZAG prevzame vlogo predstavnika Slovenije v svetovalni skupni priglašenih organov, AG GNB
 • 2004 članstvo v odboru za koordinacijo v gradbeništvu, OKG
 • 2006 ZAG prevzame vodenje nacionalne zrcalne skupine organov za ugotavljanje skladnosti, OUS
 • 2013 ZAG dopolni obseg dejavnosti kot priglašeni organ z identifikacijsko številko 1404 s pridobitvijo statusa priglašenega organa tudi po Uredbi o gradbenih proizvodih 305/2011 (CPR)

Kdo smo

Ime in priimek E-pošta Telefon
mag. Egon Milost (vodja) certifikati@zag.si 01 280 42 08
Marjan Japelj
Vesna Krajnc Brodar
Bernardka Istenič
Maja Lampe
Katja Slanc