Stavbe

Trajnostna gradnja stavbe temelji na zagotavljanju vseh bistvenih lastnosti. Nosilnost, stabilnost in potresno odpornost bosta stavbi zagotovila konstrukcija in temeljenje. K varnosti pred požarom, energetski učinkovitosti in zaščiti pred hrupom bodo pomembno prispevali zasnova stavbe, struktura ovoja in tehnološke rešitve. Vse skupaj ima pomemben vpliv na varovanje zdravja in okolja ter varnost pri uporabi. Ne nazadnje pa so osnova trajnostne stavbe ustrezni materiali in proizvodi ter trajnostna raba naravnih virov.

Strokovno podporo za vsa navedena področja nudi ZAG investitorjem, projektantom, izvajalcem in nadzoru. Pri zasnovi in projektiranju jo nudi v obliki svetovanja in recenzij. Pri gradnji pa nudi neodvisno kontrolo gradbenih proizvodov, supernadzor nad izvajanjem del in svetovanje pri najbolj zahtevnih rešitvah.

Pri prenovah in rekonstrukcijah stavb so pomembne predhodne raziskave. Le tako bo mogoče izdelati dober projekt in stavbo učinkovito prenoviti. V ta namen izvajamo:

  • preglede in preiskave vseh elementov stavbe in temeljnih tal
  • analize nepravilnosti in poškodb ter vzrokov zanje
  • meritve in druga tehnična opazovanja
  • ocene erozijske ogroženosti in možnosti ponikanja
  • računske analize in ekspertne ocene za vse bistvene lastnosti
  • smernice za projektiranje in izvedbo potrebnih ukrepov
Reference

Pregled, preiskave in analiza nosilnosti in potresne odpornosti za različne posamezne stavbe (bolnišnice, zdravstveni domovi, izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove, stanovanjske, hotelske in upravne stavbe, gospodarski in industrijski objekti, dimniki) s smernicami in priporočili.

Javni in zasebni naročniki v RS

Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (zdravstveni domovi, šolske stavbe, upravne stavbe, gasilski domovi, stanovanjske stavbe)

Mestna občina Ljubljana (več projektov od 1986 do 2012)

Revizije projektov in supernadzor nad izvajanjem sanacije in utrditve objektov, ki so bili poškodovani v potresu 12.7.2004.

Ministrstvo za okolje in prostor, 2005 –

Napake pri graditvi – Analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi

Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2008 – 2009

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje (TPSG)

Stanovanjski sklad RS, 2007-2009

POTROG – potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne zaščite – raziskovalni projekt za Upravo RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje, 2011-2013

CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem – Ocena potresne ogroženosti stavb v občini Idrija

Občina Idrija, 2013

Poročila o preiskavah tal in erozijske ogroženosti

Javni in zasebni naročniki v RS

Nosilna konstrukcija
mag. Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad.
mag. Dušica Drobnič, univ. dipl. inž. grad.

Temeljenje
doc.dr. Karmen Fifer Bizjak, univ. dipl. inž. geol., vodja
Oddelka za geotehniko in prometnice

Požarna varnost
Friderik Knez, univ. dipl. inž. fiz.

Toplotna zaščita in vlaga
doc. dr. Katja Malovrh Rebec, vodja Oddelka za gradbeno fiziko
dr. Sabina Jordan, univ. dipl. arh.

Akustika
Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.

Varnost pri uporabi
dr. Vilma Ducman, univ.dipl.inž.kem., vodja Oddelka za materiale