Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Polni naziv: Zavod za gradbeništvo Slovenije
Krajši naziv: ZAG
Sedež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
W: www.zag.si
E: info@zag.si
T: 01 280 42 00

Odgovorna uradna oseba:
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Katalog:
– www.zag.si/si/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja
– Katalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Splošni podatki o Zavodu za gradbeništvo Slovenije in informacijah javnega značaja
Organigram in podatki o Zavodu za gradbeništvo Slovenije:
Zavod za gradbeništvo Slovenije je javno raziskovalni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Raziskovalna področja Zavoda za gradbeništvo Slovenije so:
materiali, konstrukcije, gradbena fizika, geotehnika in prometnice ter metrologija.

Notranje organizacijske enote in njihova delovna področja:

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.; 01 280 42 50

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ZAG
Državni predpisi: Regulativa s področja znanosti
Predpisi EU: Evropski register predpisov