Raziskovalno delo

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško najpomembnejše področje našega delovanja. Potrebno je poudariti, da je včasih zelo težko potegniti mejo med aktivnostmi za industrijo, kot so študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja in analize stanja, ter razvojno-raziskovalno dejavnostjo, saj se te med seboj prepletajo. ZAG v skladu z dolgoročnim programa dela za obdobje 2009-2014 izvaja raziskovalni program »Gradbeni objekti in materiali« s podporo infrastrukturne skupine »Preskušanje materialov in konstrukcij«. Prav tako izvajamo, oziroma sodelujemo v več projektih sofinanciranih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

V preteklem obdobju smo bili pri raziskovalnih aktivnostih v okviru evropskih razpisov vsaj tako uspešni kot doma. Pričakujemo, da bomo tudi v prihodnje tesno povezani v mednarodne raziskave, predvsem projektih EU Okvirnega programa, EUREKA in COST, čeprav bo situacija zaradi večje konkurence še zahtevnejša kot do sedaj. Pri večini naših aktivnosti tesno sodelujemo z našimi partnerji v mednarodnih organizacijah kot sta ENBRI (European Network of Building Research Institutes),FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories), ECTP (European Construction Technology Platform) in E2BA (Energy Building Efficiency).

Izvajamo tudi večje število raziskovalnih projektov, ki so povezani z razvojnimi aktivnostmi industrije. Center kompetenčnosti TIGR (Trajnostno in inovativno gradbeništvo) se je uradno zaključil v začetku letošnjega leta, vendar se naše sodelovanje nadaljuje.

Trajnostno gradbeništvo je eden ključnih delov trajnostnega razvoja družbe. V tem smislu se naše raziskave ne navezujejo samo na materiale, proizvode, tehnologije, metodologije in procese v ožjem okviru gradbeništva, temveč tudi na učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, uporabo sekundarnih surovin (recikliranje industrijskih,gradbenih in komunalnih odpadkov), ter razvoj pametnih strategij in konceptov gradnje. Varnost ter trajnost stavb in objektov seveda še vedno ostajata med ključnimi elementi trajnostnega gradbeništva. Stavbe in inženirski objekti morajo imeti zadostno nosilnost, stabilnost in trajnost, biti morajo varni pred požarom, ščititi morajo pred hrupom in toplotnimi vplivi, v vseh fazah življenjske dobe morajo biti energetsko varčni in ekološko sprejemljivi. Istočasno se je potrebno zavedati, da so obnove obstoječih objektov (vključno z izboljšanjem posameznih zahtev) zahtevnejše od gradnje novih, saj so robni pogoji zahtevnejši (konstrukcijske in prostorske omejitve, kompatibilnost uporabljenih materialov). Področja, v katera dodatno usmerjamo naše raziskave so: konstrukcije s posebnimi zahtevami (prometna, energetska in okoljska infrastruktura), jedrski objekti (vključno z odlagališčem jedrskih odpadkov), objekti kulturne dediščine, analize življenjskega cikla (LCA, LCCA).

Na mnogih znanstvenih segmentih smo v stiku z najnovejšimi svetovnimi raziskavami: potresno inženirstvo, metodologije ocenjevanja stanja objektov, nanomateriali v gradbeništvu, imobilizacija nevarnih odpadkov, karakterizacija določenih degradacijskih procesov, obnova kulturne dediščine. Na številnih področjih smo v svetovnem tehnološkem vrhu: uporaba recikliranih materialov, postopki in materiali za obnovo prometne infrastrukture, tehnike ocenjevanja in izboljšanja energetske učinkovitosti stavb, metode za ocenjevanje in zmanjšanje vseživljenjskega vpliva na okolje, tehnike za merjenje mehanskih veličin. Zaključimo lahko, da imamo na vseh omenjenih področjih vzpostavljeno ustrezno znanstveno ali strokovno mednarodno sodelovanje, rezultati naših raziskav pa so pomembni ne le za ožje področje gradbeništva, temveč za slovensko industrijo in družbo v celoti.

Več o projektih:

Programska skupina
Infrastrukturna skupina
Domači projekti (ARRS projekti)
Sodelovanje z industrijo (Kompetenčni center TIGR)
Mednarodni projekti