Daljnovodi in drugi stolpi

Objekti energetske in telekomunikacijske infrastrukture morajo zaradi svoje pomembnosti zanesljivo prenašati predvidene obtežbe in biti odporni na vplive, ki jih prinašajo klimatske spremembe.

ZAG na področju jeklenih konstrukcij daljnovodov in drugih stolpov izvaja:

  • kontrolo kakovosti izdelave in montaže pri novogradnjah z upoštevanjem specifičnih zahtev produktnega standarda SIST EN 1090-2 glede sledljivosti materiala, varjenja, vijačenja, oziroma vseh procesov, ki vplivajo na projektirane oziroma deklarirane karakteristike,
  • ocene nosilnosti in stabilnosti obstoječih jeklenih konstrukcij z ozirom na poznano korozijsko stanje, druge poškodbe ali spremenjene mehanske karakteristike materiala, ki so posledica staranja po daljši časovni eksploataciji ali izrednih preobremenitev,
  • neporušitvene preiskave napak in poškodb kovinskih elementov ter zvarnih in drugih spojev,
  • meritve in analize napetostnega in deformacijskega stanja obremenjenih konstrukcij,
  • analizo pogojev tal ter pregled temeljev,
  • predloge sanacij pri poškodbah daljnovodov in drugih stolpov.
Reference

Pregled izvedbe kvalitete jeklenih konstrukcij RTP 110/20/10 kV Gorica –TR-1

ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 2006, 2012

Pregled obstoječe jeklene konstrukcije antenskega droga na parceli št. 163/1k.o. Hribi, Piran

ŠU & CO, d.o.o. 2006

Pregled antenskega stopla Pečna reber nad Postojno

RS, Ministrstvo za obrambo 2006

Pregledu jeklenega dimnika v podjetju Livarna Črnomelj

Apeling d.o.o 2009

Pregled podpornih stebrov kabinske žičnice KANIN

ATC Kanin d.o.o. 2012

Analiza stebrov vozne mreže – odprava posledic vremenske ujme (žled)

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 2014