Odsek za mostove in inženirske objekte

 • tehnična in strokovna podpora na področju mostov in inženirskih objektov
 • laboratorijske in terenske preiskave
 • sodelovanje z upravljavci mostov in inženirskih objektov in industrijo povezano z njimi
 • meritve in analiza vibracij stanovanjskih in inženirskih objektov
 • tehtanje vozil med vožnjo
 • mednarodno sodelovanje

Dejavnosti:

 • statične in dinamične laboratorijske preiskave:
 • elementov mostnih konstrukcij (do dolžine 30 m in obtežbe 6 000 kN) pri kratkotrajnih in dolgotrajnih obremenitvah;
 • armiranih in nearmiranih elastomernih, drsnih in ponvastih ležišč;
 • dilatacij;
 • terenske preiskave:
 • obremenilne preizkušnje mostov in drugih inženirskih konstrukcij;
 • redni, glavni in detajlni pregledi mostov s preiskavami;
 • meritve vibracij na stanovanjskih, industrijskih in infrastrukturnih objektih;
 • tehnično opazovanje inženirskih objektov;
 • analize in modeliranje prometnih obremenitev za ocenjevanje varnosti obstoječih mostov in vzdrževanje prometnic,
 • načrtovanje in vzpostavlja sisteme opazovanja in uvaja metode za ugotavljanje stanja premostitvenih objektov;
 • vodenje in sodelovanje v mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih s področij varnosti in trajnosti premostitvenih objektov in tehtanja vozil med vožnjo;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi univerzami in inštituti.

Raziskave in razvoj

Pri raziskovalnem delu se osredotočamo na področja:

 • varnost in trajnost mostnih konstrukcij;
 • tehtanje vozil med vožnjo,
 • programska oprema za:
 • tehtanje vozil med vožnjo (SiWIM®),
 • modeliranje prometnih obremenitev,
 • oceno stanja mostnih konstrukcij,
 • zajemanje in obdelavo meritev vibracij.

Področja raziskav

Varnost in trajnost mostnih konstrukcij

Pri raziskovalnem delu razvijamo nove in izboljšane metode določanja varnosti in trajnosti mostov, ki jih vpeljujemo v vsakodnevno prakso upravljavcev cestne infrastrukture. Metode temeljijo na najnovejših spoznanjih stroke in poudarjajo učinkovitost tako samih postopkov analize kot rezultatov in predlaganih rešitev sanacijskih ukrepov, ki imajo lahko za lastnika (državo, lokalne skupnosti) velike finančne posledice. Raziskujemo:

 • procese propadanja mostov in inženirskih konstrukcij ter njihov vpliv na nosilnost,
 • vplive in uporabo realnih prometnih obremenitev v analizi konstrukcij,
 • dejansko obnašanje mostov pod obtežbo,
 • rezerve v nosilnosti mostov.

Sistem za tehtanje vozil med vožnjo SiWIM®.

SiWIM® mostni sistem za tehtanje vozil med vožnjo, ki se uporablja v preko 20 državah na 5 celinah, tehta tovorna vozila s pomočjo instrumentiranih mostnih konstrukcij. Izmerjene deformacije se s pomočjo kompleksnih algoritmov pretvorijo v skupne mase, osne pritiske in medosne razdalje vozil, ki so te deformacije povzročile. V sodelovanju s podjetjem Cestel d.o.o. razvijamo algoritme in postopke za tehtanje, ki izboljšujejo zanesljivost in točnost rezultatov ter omogočajo uporabo SiWIM® sistema na vedno večjem spektru različnih mostov.

Izbrani projekti

 • BRIDGEMON “Bridge Monitoring”, 7. Okvirni program EU, 2012-2014, vodenje delovnega sklopa
 • TRIMM “Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management”, 7. Okvirni program EU, 2011-2014
 • HEROAD “Holistic Evaluation of Road Assessment”, Eranet Road projekt, 2010-2013, vodenje delovnega sklopa
 • PROCROSS “Development of Procedures for Cross Asset Management Optimisation”, Eranet Road projekt, 2010-2012, vodenje delovnega sklopa
 • CERTAIN “Central Eurooean Research in Transport Infrastructure”, 7. Okvirni program EU, 2006-2010, koordiniranje projekta
 • ARCHES “Advanced Rehabilitation of Central European Highway Structures “, 7. Okvirni program EU, 2007-2010, vodenje sklopa
  Vzpostavitev metodologije določanja in kontroliranja nosilnosti objektov na državnih cestah, Direkcija RS za ceste, 2010
  NR2C “New Road Construction Concepts”, 6. Okvirni program EU, 2004-2007, koordiniranje partnerjev članov združenja FEHRL
  Povečanje natančnosti WIM meritev na objektih, Direkcija RS za ceste, 2005-2006
 • SAMARIS “Sustainable and Advanced Materials for Road INfraStructure”, 5. Okvirni program EU, 2003-2006, znanstveni koordinator in vodenje sklopa
 • COST 345 “Procedures for Assessing Highway Structures”, 2000-2003, pomočnik koordinatorja in vodja delovne skupine
 • INTERREG II Italia-Slovenia “Traffic Induced Vibrations in Urban Areas”, 2001-2002
 • WAVE “Weighing-in-motion of Axles and Vehicles for Europe”, 4. okvirni program EU, 1998-2002
 • COST 323 “Weigh-in-motion of Road Vehicles”, 1995-2001

Pomembnejše objave

 • GONZALEZ, Arturo, DOWLING, Jason, O’BRIEN, Eugene J., ŽNIDARIČ, Aleš. Testing of a bridge weigh-in-motion algorithm utilising multiple longitudinal sensor locations. J. test. eval., sep. 2012, vol. 40, issue 6, str. 1-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 1938535]
 • GONZALEZ, Arturo, O’BRIEN, Eugene J., CANTERO, Daniel, YINGYANG, Li, DOWLING, Jason, ŽNIDARIČ, Aleš. Critical speed for the dynamics of truck events on bridges with a smooth road surface. J. Sound Vib., maj 2010, vol. 329, iss. 11, str. 2127-2146, doi: doi:10.1016/j.jsv.2010.01.002. [COBISS.SI-ID 1578599]
 • O’BRIEN, Eugene J., RATTIGAN, Paraic, GONZALEZ, Arturo, DOWLING, Jason, ŽNIDARIČ, Aleš. Characteristic dynamic traffic load effects in bridges. Eng. struct.. [Print ed.], jul. 2009, vol. 31, no. 7, str. 1607-1612, ilustr. [COBISS.SI-ID 1578343]
 • ROWLEY, Cillian W., O’BRIEN, Eugene J., GONZALEZ, Arturo, ŽNIDARIČ, Aleš. Experimental testing of a moving force identification bridge weigh-in-motion algorithm. Exp. mech., oct. 2009, vol. 49, no. 5, str. 743-746, ilustr. [COBISS.SI-ID 1578087]
 • ŽNIDARIČ, Aleš, PAKRASHI, Vikram, O’BRIEN, Eugene J., O`CONNOR, Alan. A review of road structure data in six European countries. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Urban design and planning. [Print ed.], avg. 2011, vol. 164, issue 4, str. 225-232, doi: 10.1680/udap.900054. [COBISS.SI-ID 1833831]
 • O`BRIEN, Eugene, ŽNIDARIČ, Aleš, BRADY, Ken, GONZALES, Arturo, O`CONNOR, Alan. Procedures for the assessment of highway structures. Proc. Inst. Civ. Eng., Transp.. [Print ed.], 2005, vol. 158, iss. TR1, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 1330279]
 • ŽNIDARIČ, Aleš, LAVRIČ, Igor, KALIN, Jan, KRESLIN, Maja. Using strips to mitigate the multiple-presence problem of BWIM systems. V: JACOB, Bernard (ur.). International Conference on Heavy Vehicles ICWIM 6 : [Dallas, Texas, June 4 – 7, 2012]. London: ISTE; Hoboken: Wiley, 2012, str. 89-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 1950823]
 • ŽNIDARIČ, Aleš, KRESLIN, Maja, LAVRIČ, Igor, KALIN, Jan. Modelling traffic loads on bridges – a simplified approach using bridge WIM measuremnts. V: JACOB, Bernard (ur.). International Conference on Heavy Vehicles ICWIM 6 : [Dallas, Texas, June 4 – 7, 2012]. London: ISTE; Hoboken: Wiley, 2012, str. 418-428, ilustr. [COBISS.SI-ID 1950567]
 • ŽNIDARIČ, Aleš, LAVRIČ, Igor, KALIN, Jan. Latest practical development in the WIM technology. V: FRANGOPOL, Dan M. (ur.). Bridge maintenance, safety and management and life-cycle optimization : proceedings of the Fifth International conference on bridge maintenance, safety and management, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 11-15 July 2010. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2010, str. 993-1000, ilustr. [COBISS.SI-ID 1847911]
 • ŽNIDARIČ, Aleš, LAVRIČ, Igor. Applications of B-WIM technology to bridge assessment. V: FRANGOPOL, Dan M. (ur.). Bridge maintenance, safety and management and life-cycle optimization: proceedings of the Fifth International conference on bridge maintenance, safety and management, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 11-15 July 2010. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2010, str. 1001-1008, ilustr. [COBISS.SI-ID 1848167]
KDO SMO
dr. Andrej Anžlin
univ. dipl. inž. grad.
Vodja odseka
01 280 44 03
051 631 923
andrej.anzlin@zag.si
mag. Alojz Bevc
univ. dipl. inž. grad.
Nam. vodje
01 280 44 87
041 666 209
alojz.bevc@zag.si
Doron Hekič
mag. inž. grad.
01 280 42 60
041 967 181
doron.hekic@zag.si
dr. Mirko Kosič
univ. dipl. inž. grad.
01 280 45 54
mirko.kosic@zag.si
dr. Maja Kreslin
univ. dipl. inž. grad.
1. nam. vodje
01 280 45 54
041 352 284
maja.kreslin@zag.si
Ratko Švraka
mag. inž. grad.
01 280 42 60
030 358 343
ratko.svraka@zag.si
dr. Petra Triller
univ. dipl. inž. grad.
01 280 44 92
040 556 115
petra.triller@zag.si
doc. dr. Aleš Žnidarič
univ. dipl. inž. grad.
Direktor
01 280 42 07
041 680 579
ales.znidaric@zag.si

Vodja odseka:
dr. Andrej Anžlin
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta: andrej.anzlin@zag.si
Telefon: 01 280 44 03