Potrebujete subvencije ob prenovi večstanovanjske stavbe?

10.03.2022

Eko sklad je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ponovno objavil dva pilotna javna razpisa, namenjena testiranju novih finančnih instrumentov za celovito prenovo večstanovanjskih stavb. Subvencija bo visoka, do 50 %, prijava pa je možna do konca junija 2022.

Na Eko skladu sta ponovno objavljena razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, izvedene s pomočjo kredita v breme rezervnega sklada ali energetskega pogodbeništva.

Javna razpisa sta:

Javna razpisa, ki bosta odprta do 30. 6. 2022, dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, tako ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, bo pa spodbuda zanje precej višja. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis sicer znaša 500.000 EUR in 1.500.000 EUR za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Namen javnih razpisov je testirati nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Razpisa sta zelo podobna javnim razpisom, ki sta bila objavljena avgusta in zaključena konec leta 2021. Zaradi majhnega števila vlog na predhodnih razpisih Eko sklad ponovno objavlja prilagojena razpisa. Še vedno je zahtevana celovita prenova, skladno z zahtevami projekta Life IP Care4Climate. Vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev). Upravičene bodo stavbe z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov). Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

  • do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;
  • do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi protipotresna utrditev stavbe, kar je zaželeno, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo. Kot že navedeno pa je v primeru, da je gradbeno dovoljenje potrebno, le-tega obvezno priložiti že v vlogi.

Vloge bodo razvrščene glede na število točk, prejetih skladno z merili javnega razpisa, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Eko sklad vse zainteresirane etažne lastnike, upravnike, izvajalce energetskega pogodbeništva in druge deležnike vabi, da za več informacij o pilotnih javnih razpisih ali sestanek pokličejo na 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.si.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice