Projekt J1-50032

Naslov in šifra projekta / GA no.

J1-50032

Geološka in litogeokemijska karakterizacija Slovenskih dolomitov s poskusno ekstrakcijo magnezija

Geological and lithogeochemical characterization of Slovenian dolomites including Mg extraction tests

Partnerji projekta in njihovi logotipi

Vodja projekta:
Lea Žibret

Vodja projekta na ZAG:
Lea Žibret

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Višina financiranja:
2017 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije C

2017 hours of C cost catergory annually

Povzetek projekta SI:

Evropska industrija je močno odvisna od mineralnih surovin, ki jih večinoma uvaža. Ena od takih dobrin je tudi magnezij (Mg). Zaradi svoje lahkosti se Mg uporablja predvsem v zlitinah z aluminijem in v drugih zlitinah, primeren pa je tudi za proizvodnjo baterij. Mg je kovina in se pridobiva iz slanic, pa tudi iz mineralnih surovin (serpentin, magnezit, dolomit).

Na ozemlju Slovenije so karbonatne kamnine zelo pogoste, lahko dostopne in zato v velikem obsegu izkoriščane v kamnolomih. Močno so zastopani zlasti debeli sloji razmeroma čistih dolomitov. Osrednji cilj projekta je proučevanje možnosti uporabe Slovenskih dolomitov za proizvodnjo Mg. Ob tem bomo sistematično proučili kemijske, mineraloške, sedimentološke in mikrostrukturne značilnosti dolomitnih kamnin iz različnih geoloških formacij na ozemlju Slovenije ter rezultate celostno interpretirali in posamezne faze dolomitizacije poskušali umestiti v širšo dinamiko razvoja ozemlja. Iz najčistejših dolomitov bo v laboratorijskem okolju demonstriran eksperimentalni dokaz koncepta pridobivanja Mg.

»Projekt J1-50032 »Geološka in litogeokemijska karakterizacija Slovenskih dolomitov s poskusno ekstrakcijo magnezija« financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

Povzetek projekta EN:

European industry is highly dependent on mineral raw materials, and most of them are imported. One of such commodities is Magnesium (Mg). Due to its light-weight Mg is mainly used in aluminium and other alloys and it is suitable also for battery production. Mg is a metal which is produced from brines, or from different mineral raw materials (serpentine, magnesite, dolomite).

On the territory of Slovenia carbonate rocks are very common, easily accessible and therefore widely exploited in quarries. Thick deposits of relatively pure dolomites are widely present. The aim of the project is to evaluate the possibility of using Slovenian dolomites for the production of Mg. Chemical, mineralogical, sedimentological and microstructural characteristics of dolomite rocks from various geological formations on the territory of Slovenia will be investigated. The recognized dolomitization events will be placed into regional geodynamic context of the area. Finally, experimental proof of concept of Mg extraction from domestic dolomites will be demonstrated at laboratory level.

»The project J1-50032 »Geological and lithogeochemical characterization of Slovenian dolomites including Mg extraction tests« is financially supported by the Slovenian Research and Innovation Agency.«

Faze projekta in opis realizacije (delovni sklopi)

Št. delovnega sklopa Naslov delovnega sklopa Opis dela
WP1 Vzorčenje Pridobitev reprezentativnih vzorcev dolomita iz različnih geoloških formacij
WP2 Analize Kemijska, mineraloška, sedimentološka in mikrostrukturna karakterizacija
WP3 Ekstrakcija Mg Laboratorijski eksperimenti ekstrakcije Mg iz dolomita
WP4 Litogeokemijski modeli Geološka in litogeokemijska interpretacija rezultatov analiz
WP5 Diseminacija Komunikacija projektnih rezultatov z različnimi ciljnimi skupinami
WP6 Upravljanje in tveganja Zagotavljanje nemotenega izvajanja projekta