Projekt V2-2257

Naslov in šifra projekta / GA no.

V2-2257

Strateške podlage za zmanjšanje potresne ogroženosti stavb pravosodja v Sloveniji

Sestava projektne skupine:

 • dr. Boris Azinović
 • mag. Dušica Drobnič
 • Pavle Fenjveši
 • dr. Karmen Fifer Bizjak
 • dr. Meta Kržan
 • dr. Stanislav Lenart
 • Barbara Likar
 • mag. Marjanca Lutman
 • dr. Tomaž Pazlar

– Povezava na SICRIS projekta

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20084

Partnerji projekta in njihovi logotipi

Vodja projekta:
Meta Kržan

Vodja projekta na ZAG:
Meta Kržan

Trajanje projekta: 01. 10. 2022 – 30. 09. 2025

Višina financiranja

ARRS:

 • 2022 0,36 FTE cenovne kategorije B
 • 2023 0,86 FTE cenovne kategorije B
 • 2024 0,97 FTE cenovne kategorije B
 • 2025 0,73 FTE cenovne kategorije B

Sofinancerji MP:

 • Leto 1 0,88 FTE cenovne kategorije B
 • Leto 3 1,02 FTE cenovne kategorije B
 • Leto 3 1,02 FTE cenovne kategorije B

Povzetek projekta SI:

Visoka potresna ogroženost je v Sloveniji posledica sorazmerno visoke potresne ranljivosti obstoječih stavb in drugih gradbenih objektov ter pogoste izpostavljenosti potresom, tudi najmočnejšim. V večini preteklih obdobij je bila namreč skrb za potresno odporno gradnjo kot edino zanesljivo zaščito pred rušilnimi učinki potresov majhna. Tehnični predpisi za protipotresno projektiranje in gradnjo so bili na območju Slovenije prvič uveljavljeni leta 1963 in nato posodobljeni leta 1981, od leta 2008 pa je obvezen evropski standard, ki celovito zajema najnovejše znanje stroke. Pri naknadnih prenovah stavb pa se njihove konstrukcije praviloma niso sanirale in utrjevale, kljub določilom v predpisih. Še več, potresna odpornost stavb se je zaradi posegov za izboljšanje funkcionalnosti in energetske učinkovitosti celo znižala. Potres z intenziteto VIII EMS in epicentrom v Ljubljani bi po modelu POTROG (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/potrog/) porušil ali zelo hudo poškodoval okrog 400 stavb, začasno neuporabnih po potresu pa bi bilo več kot 9400 stavb.

 • Zmanjšanje potresne ogroženosti je cilj, ki ga je v Sloveniji potrebno zasledovati na splošno. Skupaj s strokovnimi podlagami je nujnost tega vidika zajeta v Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 in tej usmeritvi bi sledili tudi pri stavbah v uporabi pravosodnih organov in v upravljanju Ministrstva za pravosodje. Cilj predlaganega projekta je zato priprava znanstvenih in strokovnih podlag za to skupino stavb. Za 49 teh stavb bodo izdelane preliminarne ocene potresne ogroženosti, ki bodo podlaga za izbor 8 referenčnih stavb, značilnih po vrsti konstrukcije, odzivu na potres in možnih načinih utrditve. Ker so tehnične možnosti, da bi z utrditvijo dosegli zahtevano potresno odpornost po veljavnem standardu Evrokod 8, omejene, bodo podrobne analize usmerjene tako v predlog optimalnih rešitev, kot tudi v znanstveno osnovan predlog redukcije zahtevane potresne odpornosti, ki jo bo omogočal novi standard Evrokod 8-3, ki ureja prenove stavb.

Povzetek projekta EN:

The high seismic risk in Slovenia is the result of relatively high seismic vulnerability of existing buildings and other structures on one side and the exposure of Slovenian territory to frequent earthquakes, even the strongest ones on the other side. The care for earthquake-resistant construction as the only effective protection against the destructive impacts of earthquakes was insufficient in most past periods. Technical codes for seismic design and construction were first adopted in Slovenia in 1963 and then updated in 1981, and since 2008 the European standard has been mandatory, comprehensively covering the latest knowledge of the profession. In case of past renovations the structures were in general not retrofitted and strengthened, although required so in the seismic codes. Moreover, seismic resistance of buildings has even been reduced through interventions for the improvement of functionality and energy efficiency of the buildings. According to the POTROG model (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/potrog/), an earthquake with the intensity VIII EMS and with the epicentre in Ljubljana would cause the collapse or severe damage to around 400 buildings and leave more than 9400 buildings temporarily out of use.

 • Reducing the seismic risk is the goal that needs to be pursued in Slovenia in general. Together with the expert basis, the necessity of this aspect is included in the Long-Term Strategy for Energy Renovation of Buildings until 2050, and this guideline will be followed also in case of buildings used by judicial authorities and managed by the Ministry of Justice. The aim of the proposed project is therefore to prepare scientific and professional bases for this group of buildings. Preliminary seismic risk assessments will be prepared for 49 of these buildings and will be the basis for the selection of 8 reference buildings, characterized by structural type, seismic response and possible strengthening measures. As technical possibilities to achieve the seismic resistance, required by current Eurocode code provision are limited, detailed analyses will focus on the proposal of optimal strengthening solutions as well as on a scientifically based proposal for the reduction of the required seismic resistance, provided by the new Eurocode 8-3, which regulates the retrofitting of buildings.

Faze projekta in opis realizacije (delovni sklopi)

Delo na projektu bo potekalo v petih medsebojno povezanih, deloma zaporednih, deloma vzporednih delovnih sklopih (DS), ki bodo pokrivali vse načrtovane aktivnosti:

 • DS1: Baza podatkov – pridobitev, analiza, digitalizacija
 • DS2: Izdelava ocen potresne ogroženosti 49 stavb iz seznama
 • DS3: Izdelava podrobnejših analiz izbranih referenčnih stavb
 • DS4: Študija možnih variant protipotresnih utrditev
 • DS5: Koordinacija, diseminacija in promocija

Bibliografske reference:

Link na Bibliografsko referenco

Logotipi ostalih financerjev

Povezava na spletno stran

/