Projekt V2-2350

Naslov in šifra projekta / GA no.

V2-2350

Zagotavljanje kakovosti lesene trajnostne gradnje

Ensuring the quality of sustainable timber construction

Partnerji projekta in njihovi logotipi

Vodja projekta:
Tomaž Pazlar

Vodja projekta na ZAG:
Tomaž Pazlar

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024

Višina financiranja:
40.000€ (20.000 € ARIS, 20.000 € MGTŠ)

Povzetek projekta SI:

Nova znanja na področju gradnje – v najširšem pomenu besede -, varovanja okolja in splošne spremembe v življenju posameznikov in družbe kot celote se v zadnjih letih odražajo kot oddaljevanje od uveljavljenih načinov gradnje oz. kot vračanje nazaj k gradnji z lesom. Nekdaj simbolični delež gradnje z lesom se v zadnjih letih dviguje in sledi trendom v naprednih evropskih državah, po katerih se Slovenija želi zgledovati.

Slovenija je lahko pri tem uspešna, navsezadnje je les edina surovina, ki jo imamo pregovorno v izobilju, le da pri njenem koriščenju žal nismo najbolj spretni. Projekt poleg gradnje z lesom naslavlja tudi področje gradbenih materialov na osnovi lesa, ki predstavljajo izhodišče za učinkovito in uspešno gradnjo z lesom: Le pravilo izbran in vgrajen material na osnovi lesa bo lahko gradnik trajnostne gradnje. Obstoječa tehnična specifikacija se osredotoča predvsem na področje proizvodov, medtem ko sama kakovost gradnje z lesom ni specifično usmerjena oz. regulirana.

V projektu bodo izdelan pregled stanja na področju gradnje z lesom, vključno z gradbenimi materiali na osnovi lesa, identificirane pomanjkljivosti na področju tehnične specifikacije in regulative ter predlagane smernice za zagotavljanje kakovosti trajnostne lesene gradnje, ki bodo lahko prestavljale osnovo za morebitne spremembe zakonodaje v prihodnosti.

Povzetek projekta EN:

New knowledge in the field of construction – in the broadest sense of the word -, environmental protection issues and general changes in the lives of individuals and society as a whole have been in recent years reflected as a departure from established methods of construction back towards timber construction. The once symbolic share of timber construction has been rising in recent years and follows the trends in modern European countries which Slovenia wants to emulate.

Slovenia can be successful in this, after all, wood is the only raw material that we have proverbially in abundance, but unfortunately we are not the most skilled at using it. With the project, we therefore want to address, in addition to timber construction, the field of timber-based construction materials, which represent a starting point for efficient and successful timber construction. The specificity of wood and wood-based materials requires knowledge of its or their specifics: Only properly selected and installed timber-based materials can be a building block of sustainable construction. The existing technical specification focuses mainly on the area of products, while the quality of timber construction itself is not specifically defined or regulated.

Proposed project addresses the review of the current situation in the field of timber construction, including construction materials based on wood, identify shortcomings in the field of technical specification and regulation, and propose guidelines for ensuring the quality of sustainable timber construction, which might also present the shift for possible changes to the legislation in the future.

Faze projekta in opis realizacije (delovni sklopi)

Št. delovnega sklopa Naslov delovnega sklopa Opis dela
DS1 Koordinacija in pripadajoče aktivnosti – Učinkovito in profesionalno upravljanje z viri.
– Učinkovita izmenjava informacij med partnerji in financerjema.
– Splošna promocija kakovostne trajnostne gradnje z lesom oz. ozaveščanje investitorjev.
– Objave v strokovnih / poljudnih revijah s področja gradbeništva in na strokovnih srečanjih / konferencah / delavnicah.
– Uvesti obravnavano problematiko v relevantne strateške in zakonodajne dokumente.
DS2 Identifikacija gradnje z lesom – Zbrati podatke o uporabi lesa oz. o trenutno aktualni tipologiji gradnje.
– Oceniti trende gradnje z lesom.
DS3 Zagotavljanje kakovosti gradbenih proizvodov – Izdelava pregleda stanja na področju tehničnih specifikacij in regulative, vključno z problematiko kakovosti specifičnih proizvodov / v splošnem.
– Opredelitev do zahtev za vgradnjo.
– Opredelitev minimalnih kakovostnih zahtev.
DS4 Zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju in gradnji z lesom – Opredelitev zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja lesenih konstrukcij.
– Opredelitev zagotavljanja kakovosti v fazi gradnje lesenih konstrukcij.
– Strokovne podlage za opredelitev trajnostne lesene gradnje.