Projekt V3-2323

Naslov in šifra projekta / GA no.

V3-2323

Priprava osnov za predlog metodologije za oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi sproščanja hlapnih in pol-hlapnih organskih spojin iz gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme v notranji zrak prostorov

Preparation of the basis for a methodology proposal for assessing the risk to human health due to the release of volatile and semi-volatile organic compounds from construction and finishing materials and equipment into the indoor air of premises

Partnerji projekta in njihovi logotipi

Vodja projekta:
Peter Nadrah

Vodja projekta na ZAG:
Peter Nadrah

Trajanje projekta: 12 mesecev

Začetek: 1. 10. 2023
Konec: 30.9. 2024

Višina financiranja:
30.000,00 (15.000 € ARIS, 15.000 € MZ)

Povzetek projekta SI:

Ljudje preživimo v zaprtih prostorih velik delež svojega življenja, zato je kakovost notranjega zraka ključnega pomena za zdravje in kakovost življenja. Hlapne in pol-hlapne organske spojine (HOS in PHOS, angl. volatile in semi-volatile organic compounds, VOC in SVOC) so pomembna skupina onesnaževal, ki predvsem v zaprtih prostorih vplivajo na zdravje, počutje in storilnost ljudi. Izvor teh spojin so gradbeni in finalizacijski materiali ter notranja oprema. O obsegu emisij HOS in PHOS ni znanega dovolj, zato tudi nimamo dovolj podatkov o vplivu teh materialov na zdravje in počutje ljudi. V okviru projekta bomo naredili analizo pogosto uporabljenih gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme v izbranih javnih stavbah v Sloveniji. Pregledali bomo literaturo o sproščanju HOS in PHOS iz teh materialov ter pridobljene podatke povezali v celoto, ki bo predstavljala osnovo za kasnejšo vzpostavitev metodologije za oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi sproščanja HOS in PHOS iz gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme.

Povzetek projekta EN:

People spend a large proportion of our lives indoors, so indoor air quality is crucial for health and quality of life. Volatile and semi-volatile organic compounds (VOCs and SVOCs) are an important group of pollutants that affect people’s health, well-being and productivity, especially indoors. The sources of these compounds are building and finishing materials and equipment. The extent of emissions of VOCs and SVOCs is not well known and there is insufficient information on the impact of these materials on human health and well-being. The project will analyse commonly used building and finishing materials and equipment in selected public buildings in Slovenia. We will review the literature on the release of VOCs and SVOCs from these materials and combine the data into a report that will form the basis for the subsequent methodology proposal for assessing the risk to human health due to the release of VOCs and SVOCs from construction and finishing materials and equipment.

Faze projekta in opis realizacije (delovni sklopi)

Št. delovnega sklopa Naslov delovnega sklopa Opis dela
DS1 Vodenje in koordinacija projekta Koordinator bo spremljal izvajanje posameznih DS in skrbel za časovno usklajenost med DS. Organiziral bo redne sestanke in poskrbel za reševanje morebitnih težav med izvajanjem nalog. Nadzor nad izvajanjem nalog v posameznem DS bo odgovornost vodje dotičnega DS. Koordinator bo poskrbel za poročanje o napredku projekta financerjem.
DS2 Sistematičen pregled znanstvene in strokovne literature na temo raziskav o sproščanju HOS in PHOS iz gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme V skladu z metodologijo sistematičnega pregleda literature, ki zagotavlja pregled, transparentnost, združevanje in ocenjevanje študij o določeni temi ali vprašanju, s ciljem zmanjšati pristranskost, povezano s posameznimi študijami, bomo glede na raziskovalno vprašanje pripravili protokol in kriterije za iskanje, pregled in izbiro primernih študij ter njihovo kritično presojo uporabnosti. Proces in odločitve bomo natančno dokumentirali in opisali v poročilu o rezultatih projekta. Sistematični pregled literature bomo opravili skladno s priporočili PRISMA, 2020.
DS3 Zbiranje in analiza podatkov o uporabljenih gradbenih in finalizacijskih materialih v izbranih objektih v javni rabi v Sloveniji V sodelovanju z izbranimi občinami bomo naredili seznam pogosto uporabljenih (gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme), ki so v Sloveniji uporabljeni v izbranih javnih stavbah. Zaradi večjega vpliva HOS in PHOS na otroke, bomo v nabor analiziranih stavb načrtno vključili tudi stavbe vrtcev in osnovnih šol. Predvidevamo, da bomo pripravili seznam 15-20 stavb (poleg vrtcev in osnovnih šol tudi druge javne stavbe, kot npr. domovi starejših občanov, knjižnice in kulturne ustanove), ki nam bodo dale vpogled v uporabljene materiale v Sloveniji in preteklih letih pri novogradnjah in prenovah. Iz varnostnih listov uporabljenih materialov bomo identificirali relevantne HOS in PHOS.
DS4 Priprava osnov za predlog metodologije za oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi sproščanja HOS in PHOS iz gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme Za pripravo osnove za predlog metodologije za oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi sproščanja HOS in PHOS iz gradbenih in finalizacijskih materialov ter opreme, bomo v DS4 iz rezultatov, zbranih v DS2 in DS3, naredili presek. Izsledke pregleda literature in analiz podatkov o materialih v javnih stavbah bomo združili v seznam materialov, ki so pogosto uporabljeni v javnih stavbah v Sloveniji in so lahko vir emisij HOS in PHOS. Omenjene materiale, njihove emisije HOS in PHOS ter možne alternative na osnovi pregledane literature bomo predstavili v obliki poročila.
DS5 Diseminacija rezultatov projekta Z namenom obveščanja javnosti o poteku projekta bomo vzpostavili spletno strano, ki bo namenjena projektu. Na njej in na spletnih straneh NIJZ in ZAG bomo objavili novice o poteku projekta. Izsledke projekta bomo predstavili zainteresirani javnosti tudi v obliki poljudnega članka, objav na spletni strani projekta in s sodelovanjem na izbranih javnih dogodkih (npr. posvet Kemijska varnost, dogodki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ZAPS, Sekcija za preventivno medicino). Načrtujemo tudi objavo strokovnega članka z izsledki projekta.