NAZIV:
NC-0002 IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE S FOTOKATALITSKIM RAZKLOPOM VODE IN/ALI REDUKCIJO CO2 IN UPORABO KO-KATALIZATORJEV
OPIS:
Prizadevanja po uporabi sončne svetlobe za pridobivanje energije so zelo velika, kajti Sonce dnevno daje energijo, ki je 500-krat večja od potrebe človeštva. Sončno svetlobo lahko pretvorimo v kemijsko energijo s fotokatalitično redukcijo CO2 v visoko-energijske ogljikovodike in razklopom vode na vodik in kisik. Predlagana bilateralna skupina iz treh raziskovalnih inštitucij (CEA, ZAG, KI) ima bogate izkušnje na področju fotokatalize in pridobivanja sončne energije ter komplementarno raziskovalno opremo za karakterizacijo razvitih materialov kot tudi metod za ovrednotenje njihovega delovanja. V okviru predlaganega projekta nameravamo sintetizirati nove materiale za izkoriščanje sončne energije in njeno zajemanje v visoko-energijske molekule kot so vodik in ogljikovodiki. To nameravamo narediti s sintezo in uporabo novih hibridnih materialov na osnovi TiO2 na katerega bomo nanesli različne kokatalizatorje (Pt, Pd, Ag, Cu, NiO, IrO2, RuO2) za izboljšavo njegovih lastnosti. Osredotočili se bomo na povišanje aktivnosti in selektivnosti novega materiala v smeri sinteze želenih produktov. Materiale bomo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD), elektronosko mikroskopijo (FE-SEM in TEM), infrardečo spektroskopijo (FTIR), UV-Vis spektroskopijo, plinsko adsorpcijo (BET) in izmerili bomo zeta potencial. Redukcijo CO2 bomo izvajali v zaprtem in osvetljenem reaktorskem sistemu in produkte analizirali s plinsko in tekočinsko kromatografijo (GC-MS in HPLC). Razvoj vodika bomo spremljali v elektrokemični celici s tremi elektrodami in material osvetljevali z živosrebrno-ksenonsko žarnico. Po določenem številu ciklov obratovanja bomo določevali degradacijo materiala z IL-SEM in IL-TEM metodama. Spremljali bomo tudi raztapljanje kokatalizatorjev z ICP-MS metodo, ki zaznava koncentracije v območju ppb. Cilj projekta je okrepiti mednarodno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med partnerji projekta, pridobiti znanje o procesih, ki se dogajajo na ko-katalizatorjih TiO2 z različnimi kovinami ter raziskati in spoznati sinergijsko delovanje le-teh. Eden od rezultatov projekta bo skupna prijava partnerjev projekta na razpis EU.

The world is striving to shift from fossil fuels to renewable sources of energy. Solar light is an abundant source of energy, daily giving out 500 times the energy consumed by humanity. Sunlight can be transformed into chemical energy by employing photocatalytic reduction of
CO2 into highly energetic hydrocarbon molecules and water splitting into hydrogen and oxygen. The suggested bilateral group from the three research institutes (CEA, ZAG, NIC) has plentiful experience in the field of photocatalysis and solar energy capture. Additionally,
they possess complementary research equipment for characterization of developed materials as well as methods for evaluating material application. Within the proposed project we intend to synthesize new materials for light harvesting and capturing solar energy into highly energetic molecules such as hydrogen and hydrocarbons. We will do that by synthesizing novel hybrid materials on the basis of photocatalytic TiO2 to which we will deposit various cocatalysts (Pt, Pd, Cu, Ag, NiO, IrO2, RuO2) in order to improve its properties. We will focus on enhancing the activity of the new material and its selectivity to synthesize desired products. The materials will be characterized by XRD, FE-SEM, TEM, FTIR, UV-Vis spectroscopy, gas adsorption (BET), and zeta potential. CO2 reduction will be done in an enclosed, illuminated reactor system and the products will be analysed by GC-MS and HPLC. Hydrogen evolution will be tested in three electrodes electrochemical cell and illuminated by a mercury-xenon lamp. We will monitor material degradation after a selected
number of operation cycles. We will observe particle corrosion by employing the IL-SEM and IL-TEM methods. Additionally, dissolution of cocatalysts will be monitored by ICP-MS, capable of detecting concentrations in ppb range. The goal of the proposed project is to strengthen international cooperation between project partners, to acquire new knowledge of the processes that take place on hybrid materials and to research the possibility of synergistic effects between TiO2 as a base photocatalyst and deposited cocatalysts. One of the results will be common application of project partners to EU calls.

Sestava projektne skupine: s povezavami na SICRIS:
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&id=17428&slng=&search_term=12521&order_by=
 
Povezava na SICRIS za projekt:
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=12521&id=17428&slng=&order_by=
 
Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:
 
ROZMAN, Nejc, TOBALDI, David Maria, CVELBAR, Uroš, PULIYALIL, Harinarayanan, LABRINCHA, Joao Antonio, LEGAT, Andraž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Hydrothermal synthesis of rare-earth modified titania : influence on phase composition, optical properties, and photocatalytic activity. Materials, ISSN 1996-1944, 2019, vol. 12, no. 5, str. 1-19. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/5/713, doi: 10.3390/ma12050713. [COBISS.SI-ID 2430567]
 
SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠVARA FABJAN, Erika, ROZMAN, Nejc, ŠKRLEP, Luka, NADRAH, Peter. Enhancing silicate ceramics with photocatalytic activity. V: CIMTEC 2018, 14th International Ceramic Congress [and] 8th Forum on new Materials, June 10-14 2018, Perugia, Italy. [S. l.]: CIMTEC = Centre for Imaging Technology Commercialization. 2018, cM-1:IL03. http://2018.cimtec-congress.org/abstracts_symposium_cm. [COBISS.SI-ID 2389095]
 
TRAJANJE:
2018/05/01 - 2020/04/30
FINANCIRANJE:
ARRS - Javna agencija za raaziskovalno dejavnost Republike Slovenije
VEČ: