NAZIV:
Vpliv geotehničnih zasipov iz recikliranih materialov na podzemno vodo - L1-9190
OPIS:
Pri različnih industrijskih procesih nastajajo znatne količine stranskih proizvodov in odpadnih materialov, ki jih je možno koristno uporabiti, zlasti v gradbeništvu. Nekateri od teh materialov se v geotehniki množično uporabljajo kot alternativna naravnim surovinam, predvsem naravnemu agregatu. Predpogoj za koristno uporabo recikliranih materialov je njihova okoljska sprejemljivost in njihova tehnična ustreznost. V primerjavi z naravnimi surovinami lahko reciklirani materiali vsebujejo večje koncentracije potencialno nevarnih snovi. To dejstvo vpliva na določene omejitve glede uporabe recikliranih materialov. Ob stiku recikliranega materiala z vodo lahko pride do sproščanja onesnaževal v okolje.
Z uporabo recikliranih materialov za proizvodnjo geotehničnih kompozitov (gre za skrbno načrtovano in izvedeno mešanje različnih recikliranih materialov) je mogoče pridobiti kemično inertne materiale, v katerih so potencialno nevarne snovi učinkovito imobilizirane. Dobljeni kompoziti se uporabljajo predvsem kot material za geotehnične zasipe. Vendar se glavna skrb glede uporabe novih kompozitov nanaša na nezadostno poznavanje okoljskih lastnosti teh materialov. Iz tega razloga je treba temeljito in celostno preučiti izluževanje potencialno nevarnih snovi iz omenjenih novih kompozitov.
Eden glavnih namenov projekta je preučiti usodo onesnaževal, ki se lahko sprostijo iz treh novih izbranih kompozitov proizvedenih in vgrajenih v geotehnične zasipe s strani podjetij TERMIT in HARSCO. Preučevani materiali imajo različne izluževalne potenciale. Ker je potencialno nevarne snovi sproščene iz kompozitov težko detektirati in posledično transportni procesi teh snovi v geološki podlagi niso v celoti pojasnjeni, predstavlja tu predlagana raziskava izziv tako iz znanstvenega, kot iz razvojnega vidika. Poudariti je treba, da danes obstaja vse večje zanimanje za razvoj zanesljivih, cenovno ugodnih in časovno čim bolj sprejemljivih orodij za spremljanje prisotnosti antropogenih onesnaževal v zemljini in podzemni vodi. V tu predlaganem projektnem predlogu naslavljamo prav te zahteve.
Kompoziti narejeni na osnovi recikliranih materialov bodo vgrajeni na pilotnem testnem polju v lasti podjetja TERMIT. Izbrani bodo materiali, ki so relativno pogosto zastopani, razmeroma težko reciklabilni in nekateri od njih vsebujejo komponente, ki jih je težko imobilizirati. Del kompozitov bo vgrajen v obliki klasično zgoščenega zasipa, del pa bo namenoma nezgoščen. V tem drugem primeru bomo simulirali manj ugodne pogoje, ki so povezani z večjo vodo-prepustnostjo kompozita. Izlužke bomo vzorčevali s pomočjo lizimetrov. V zbranih vzorcih bomo preučevali prisotnost /vsebnost onesnaževal. Uporabili bomo tudi pasivne vzorčevalnike za določanje sproščenih onesnaževal v zemljini in podzemni vodi.
Projekt ima sledeče cilje:
  • Določiti prisotnost potencialno toksičnih snovi v izlužku iz preučevanih kompozitov (zanima izluževanje potencialno strupenih elementov iz geotehničnih zasipov).
  • Določiti vpliv hidroloških dejavnikov na delež izlužka in njegov vpliv na kvaliteto podzemne vode, pri čemer bomo upoštevali transport potencialno toksičnih elementov skozi različne vrste zemljine.
  • Izpopolniti metodo za vzpostavitev učinkovitega monitoringa potencialno toksičnih elementov sproščenih iz geotehničnih zasipov na osnovi recikliranih materialov v zemljino in podzemno vodo.
  • Izdelava priporočil o izbiri in uporabi optimalne kombinacije metod za monitoring in priporočil za obdelavo in interpretacijo dobljenih podatkov.
  • Izboljšati metodo za vključevanje podatkov o izlužkih, ki vplivajo na toksičnost podzemne vode, v LCA.
  • Poiskati nove poslovne poti na področju krožnega gospodarstva in izboljšanje industrijsko simbiozo.
  • Razviti orodja s katerimi bodo odločevalci in predstavniki industrije lahko sami ocenjevali trajnost uporabljenih postopkov.
  • Vzpostaviti široko sociološko odobravanje uporabe recikliranih materialov tudi na področju geotehnike.
TRAJANJE:
2018/07/01 - 2021/06/30
FINANCIRANJE:
ARRS in Termit d.d., Snaga d.o.o. in Hmezad-TMT d.o.o.
VEČ: