NAZIV:
Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo
OPIS:
Navkljub visokemu deležu gozdnatosti in bogatim naravnim virom ostaja gozdarski sektor v Sloveniji premalo izkoriščen, kar so prepoznali tudi oblikovalci politik. Posledično je bilo v zadnjem času sprejetih več ukrepov za krepitev trajnostnih (lokalnih) gozdno-lesnih vrednostnih verig, od drevesa v gozdu do končnega proizvoda z visoko dodano vrednostjo. Skupen cilj predlaganega raziskovalnega programa je identifikacija trenutnih izzivov znotraj gozdno-lesne verige vrednosti (od stoječih dreves do končnih izdelkov) in iskanje optimalnih rešitev na podlagi znanja in razpoložljivih virov (laboratoriji in podatkovne zbirke). Program je organiziran v petih delovnih skupinah (DS), ki pokrivajo vse načrtovane dejavnosti. V vsaki DS je opredeljenih 3-5 ciljev, ki pokrivajo ključne aktivnosti raziskovalnega programa: DS1: Sodobno gojenje gozdov za višjo kvaliteto gozdnih proizvodov DS2: Lastnosti lesa in izboljšani materiali na osnovi lesa DS3: Učinkovita raba lesa v gradbeništvu DS4: Gozdno-lesni sektor v biogospodarstvu DS5: Projektno vodenje in diseminacija. Raziskovalci treh raziskovalnih organizacij sestavljajo predlagano raziskovalno skupino z namenom zagotovitve medsektorskega (gozdarstvo, lesarstvo, gradnja z lesom) in inovativnega pristopa za doseganje zastavljenih ciljev ter povezovanje skupine z industrijo. Rdeča nit vseh DS je izmenjava znanja in raziskovalnih idej med izkušenimi raziskovalci z različnih znanstvenih področij. Sodobno opremljeni laboratoriji in visoka usposobjenost članov bodo omogočili uspešno izvedbo predlaganega programa, ki je izviren, kompleksen in interdisciplinaren. S podporo trajnostnemu gospodarjenju, celovitemu varovanju gozdnih virov in biotske raznovrstnosti ter z uvajanjem okolju prijaznih, družbeno sprejemljivih in ekonomsko upravičenih izdelkov in delovnih procesov na osnovi lesa se bo povečal prispevek gozdno-lesne verige k nacionalnemu gospodarstvu. Zastavljeni cilji programa bodo zlasti prispevali k: o razvoju analitičnih metod in akumulaciji znanja, ki bodo okrepili izmenjavo in prenos znanja z globalno znanstveno skupnostjo; o sodelovanju na nacionalni / mednarodni ravni za krepitev trajnostnih gozdno-lesnih verig, ob upoštevanju izzivov povezanih s trajnostnim upravljanjem gozdov in s podnebnimi spremembami; o boljšemu poznavanju kakovosti in lastnosti lesa (kemijske, fizikalne in mehanske) v povezavi z rastnimi razmerami dreves; o uporabi naprednih in novih tehnologij in postopkov za razvoj novih materialov na osnovi lesa in prehod v krožno gospodarstvo; o novim informacijam o mikro in makro-mehanskih lastnostih lesa in laminiranih izdelk iz lesa, ki bodo prispevale k temeljnim znanjem na področju raziskav; o izboljšanemu sodelovanju in komunikaciji med zainteresiranimi deležniki v gozno-lesni vrednostni verigi, kar bo vodilo k večjim donosom lesnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, pospešilo prehod iz za "nizkotehnološke", v "visokotehnološke" industrijo in povečalo odpornost celotne vrednostne verige.
TRAJANJE:
2022/01/01 - 2027/12/31
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: