NAZIV:
J1-4413-Študij hidravličnih lastnosti pepelov iz različnih termičnih procesov in izboljšanje njihove reaktivnosti za uporabo kot imobilizacijski aditiv
OPIS:
Elektrofiltrski pepeli, pepeli z rešetk in ciklonski prahovi predstavljajo ostanke čiščenja plinov v visokotemperaturnih procesih v industriji in energetiki. S postopnim zmanjševanjem rabe fosilnih goriv (strategija Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta) se količina nastalega pepela pri kurjenju premoga sicer zmanjšuje, povečuje pa se količina mešanih pepelov in pepelov iz sežiga biomase. Gradbeništvo predstavlja potencialno pomemben segment na področju recikliranja pepelov z vidika njihovih lastnosti in porabe velikih količin materiala, še posebno na področju zemeljskih del. Med drugim se tako določeni tipi pepelov reciklirajo kot učinkovito sredstvo za imobilizacijo težkih kovin, ki istočasno tudi izboljšajo geotehnične lastnosti remediiranih materialov, saj imajo funkcijo alternativnega veziva. Ker imajo številni pepeli visoko uporabno vrednost, po drugi strani pa pepeli predstavljajo ene od bolj kompleksnih antropogenih materialov, je potreba po detajlni karakterizaciji vsakega posameznega pepela pred uporabo nujna. Za oceno potenciala recikliranja pepelov je potrebno poleg mikrostrukture, mineraloške in kemijske sestave ter vpliva na okolje, natančno opredeliti tudi njihovo hidravlično reaktivnost. Pomembna karakteristika večine pepelov je, da predstavljajo (latentno) hidravlični material, ki ga v glavnem predstavlja steklasta faza v njihovi kompleksni sestavi. Dokazano je, da reaktivnosti pepelov ni možno določiti samo na podlagi njihove celokupne kemijske in fazne sestave. Analize pepelov z zelo podobno kemijsko in mineralno sestavo so namreč pokazale velike razlike v lastnostih/obnašanju kompozitov, v katerih so bili vgrajeni. Reaktivnost pepelov je odvisna predvsem od karakteristik steklaste faze.  
TRAJANJE:
2022/10/01 - 2025/09/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
VEČ: