NAZIV:
V3-2234 Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovoda HVO
OPIS:
Januarja 2021 je stopila v veljavo prenovljena EU Direktiva 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi), glavni namen katere je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršnega onesnaževanja vode, namenjene za prehrano ljudi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=SL). Direktivo je potrebno prenesti v naš pravni red v dveh letih. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, ki je namenjena za prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v določenih primerih, v številu ali koncentraciji, predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi. Ocena tveganja HVO vključuje splošno analizo morebitnih tveganj, povezanih s HVO ter z njimi povezanimi proizvodi in materiali  in spremljanje parametrov svinca in legionele v prostorih, v katerih so bila med splošno analizo ugotovljena posebna tveganja. Glavni cilj tega ciljnega raziskovalnega projekta je pripraviti predlog splošnega načrta obvladovanja tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti HVO v Sloveniji, izdelati splošno oceno tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti HVO v Sloveniji in pripraviti predlog ciljnih preskušanj pitne vode na vsebnosti svinca, legionele in morebitnih drugih relevantnih onesnaževal. To bo moč doseči na nasledniji način: s sistematičnim pregledom in ovrednotenjem ugotovljenih neskladnostih v monitoringu pitne vode v zadnjih petih letih, ki so posledica HVO (s poudarkom na svincu);  s pregledom in ovrednotenjem podatkov o preskušanjih pitne vode na parametra svinec in legionela, ki so jih v zadnjih petih letih izvedli upravljavci vodovodov in lastniki oziroma upravniki javnih objektov; s pridobitvijo in analizo podatkov  o uporabljenih materialih in izdelkih za HVO v objektih v javni rabi v Sloveniji; z raziskavo povezave med materiali in izdelki, ki so vgrajeni v HVO in rezultati preskušanj; s pridobitvijo in analizo podatkov o uporabljenih načinih preprečevanja onesnaženja pitne vode z legionelo v HVO v Sloveniji; s strokovno preveritvijo možnosti dodatnega tveganja za onesnaženje pitne vode zaradi HVO ter predlaganjem ukrepov za obvladovanje takega tveganja.  
TRAJANJE:
2022/10/01 - 2025/09/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor
VEČ: