NAZIV:
V4-2270 Hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo z izkoriščanjem potenciala lesa v okviru zelenega javnega naročanja
OPIS:
V zelenem javnem naročanju (ZJN) ima les največji potencial pri gradnji in obnovi stavb, zato se bomo v projektu osredotočili na identifikacijo investicijskega potenciala zgolj za gradnjo in obnovo stavb. Pregledali bomo investicijski potencial ZJN za gradnjo in obnovo stavb, ki jih načrtujejo državni organi in lokalne skupnosti. Pripravili bomo seznam načrtovanih investicij glede na tipologijo stavb (npr. Osnovne šole, srednje šole, univerze in inštituti, vrtci, domovi za starejše ….). V nadaljevanju bomo posodobili del podatkovne baze, ki jo upravlja Gozdarski inštitut Slovenije, s poudarkom na poslovnih subjektih, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo. Nadgradili bomo podatke snovnih tokov od gozda do končne rabe lesa (izdelava Sankey diagramov) ter primerjavo potreb identificiranih v DS1 ter trenutnih tokov lesa (lesnih polizdelkov, kot so žagarski proizvodi, konstrukcijski les, lesni kompoziti, ki se uporabljajo v gradbeništvu) ter transakcij med panogami bomo identificirali morebitne vrzeli v dobavnih verigah. V sodelovanju s projektanti bomo analizirali količine vgrajenih materialov ter ovrednotili življenjske dobe in intervale vzdrževanja izbranih materialov na posameznih elementih stavbe (konstrukcijski elementi, stavbni ovoj, stavbno pohištvo, ostali elementi). Lastnosti masivnega lesa bomo nadgradili s postopki modifikacije in impregnacije. Poleg tega bomo v raziskavi upoštevali tudi lesne kompozite, od dolžinsko spojenega lesa, do OSB plošč in lahkih vlaknenih plošč, ki se uporabljajo za izolacijo. Potem bomo pregledali evolucijo postopka zelenega javnega naročanja oz. uredbe o zelenem javnem naročanju bo nadgrajen z ugotovitvami DS1 DS2 in DS3: spreminjajoč se investicijski potencial vključujoč potrebe in ponudbo zaradi dinamičnega dogajanja na področju grajenega okolja namreč opravičuje oz. zahteva podroben pregled stanja. Podrobna analiza bo predstavljala osnovo z kritično presojo določil uredbe o zelenem javnem naročanju in izbranih okolijskih zahtev in meril. Smernice se bodo še posebej podrobno opredelile do objektov s področja vzgoje, izobraževanja in raziskovanja, kjer se bo na podlagi študij, izvedenih v DS3 in analiz v DS5 opredelila primernost okolijskih zahtev in meril za praktično rabo. V smernice bo vključen tudi seznam potencialnih novih skupin izdelkov s katerimi bi lahko dopolnili primere okolijskih zahtev in meril za katere bi bilo smiselno. Izdelali bomo tudi primerjalni izračun okoljskih odtisov, ki bo temeljil na popisu stavbnih elementov za primer klasične in lesene gradnje. Okoljsko vrednotenje bo zajemalo potenciale globalnega segrevanja, rabo virov in energentov, evtrofikcijo, zakisovanje, tvorbo ozona v nižjih plasteh ozračja, ki škodljivo vpliva na materiale in zdravje živih bitij ter tanjšanje zaščitne ozonske plasti v višjih plasteh zemeljske atmosfere. Dobljene rezultate bomo interpretirali v kontekstu širše razlage okoljskih odtisov in ne le ogljičnega vidika. Vzporedno z inventarjem za okoljske odtise obeh stavb, bomo izdelali okvirne ocene cen posameznih elementov/materialov uporabljenih v stavbi v fazi izgradnje. Rezultate projekta bomo predstavili med drugim predstavili članom Strateškega inovacijskega partnerstva: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Organizirali bomo tudi posebne dogodke (sestanke), seminarje z namenom predstavitve izsledkov raziskav in možnosti uporabe nove metodologije javne ustanove (ministrstva, občine, …) ter podjetjem, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo in širše.  
TRAJANJE:
2022/10/01 - 2025/09/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
VEČ: