NAZIV:
NMP – CEL.KROG - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov
OPIS:
Prednostno področje SPS: Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Vrednost: 8.628.908,00 EUR Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 5.937.974,58 EUR

Vodilni partner: Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana

Ostali partnerji: Kemijski inštitut, Ljubljana, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,    Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec, Papirnica Vevče d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Kolektor Sisteh d.o.o., Idrija, Mitol, Tovarna lepil d.d., Sežana, Melamin, Kemična tovarna d.d., Kočevje, Silkem, Proizvodnja zeolitov d.o.o., Kidričevo,     Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Luka Koper, Pristaniški in logistični sistem d.d., Jelovica hiše d.o.o., Šenčur, ZEL-EN, Razvojni center energetike d.o.o., Krško
 
Pridruženi partnerji: Količevo karton d.o.o., Vipap Videm Krško d.o.o.,   Belinka Perkemija d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2020

Opis programa:
Strateška usmeritev programa je napredno izkoriščanje biomase za razvoj novih bio-osnovanih materialov in produktov z vzpostavljanjem novih celostnih verig vrednosti za kaskadno rabo tega obnovljivega surovinskega vira.
Program je umeščen je v prednostno področje S4 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in vključuje vsa fokusna področja: tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov ter pridobivanje energije iz alternativnih virov.
Produktne smeri sledijo ambicioznim ciljem vključenih podjetij za razvoj konkurenčnih produktov na osnovi obnovljivih virov, skladno z zahtevami po učinkovitejši rabi surovin in zmanjševanju pritiskov na okolje. S sinergijami v čez-sektorskem povezovanju podjetij, ki predstavljajo celostno verigo v snovni in energetski izrabi biomase, program prispeva k dolgoročni konkurenčnosti pomembnega dela slovenske industrije: kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije ter gradbeništva, inženiringa in energetike.
V programu sodelujejo vrhunske skupine z različnih področij materialov, kemijskega inženirstva, predelovalnih in procesnih tehnologij, biotehnologije ter nanotehnologije. Povezovanje v novih verigah vrednosti prispeva k preseganju razdrobljenosti in s tem h krepitvi sposobnosti za mednarodno odličnost raziskav in tehnološkega razvoja.
Program je zastavljen v petih, medsebojno povezanih vsebinskih sklopih z jasno zastavljenimi cilji:
  1. vrednotenje potenciala in razvoj novih produktov iz biomase – nanoceluloza in zelene kemikalije,
  2. razvoj naprednih materialov iz lignoceluloznih vlaken – papir, karton in preja,
  3. razvoj produktov z večjim deležem bio-osnovanih komponent in izboljšanimi funkcionalnostmi – gradbeništvo, avtomobilska, tekstilna in elektroindustrija,
  4. razvoj procesov za biološko in mehansko obdelavo trdnih odpadkov v produkte z dodano vrednostjo ter
  5. razvoj inovativnega sistema za energetsko izrabo odpadkov.
TRAJANJE:
2016/09/01 - 2020/08/31
FINANCIRANJE:
»Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
VEČ: