NAZIV:
In-situ remediacija onesnažene zemljine na področju stare Cinkarne
OPIS:
Predlog projekta obravnava remediacijo zemljine na področju Stare Cinkarne v Celju, ki je tako močno onesnažena s težkimi kovinami (Cd, Pb, Zn in As), da ima status nevarnega odpadka. To področje je v bližini mestnega jedra, veliko približno 30 ha in predstavlja lokacijo nekdanje topilnice cinka in kemične industrije. Po preselitvi industrijske dejavnosti na lokacijo izven mesta to področje ni bilo sanirano in že več kot 40 let preko emisij strupenih snovi v vode in zrak onesnažuje urbano okolje in ogroža zdravje ljudi in drugih živih bitij. Ker ima zemljina status nevarnega odpadka, sta po nacionalni zakonodaji možni dve alternativi: ali odvoz v tujino na odlagališče za nevarne odpadke (ki je zaradi količine približno 3 milijone ton praktično nerealna) ali remediacija zemljine in pretvorba te zemljine v gradbeni proizvod, ki bo na isti lokaciji vgrajen nazaj v tla kot kvaliteten inženirski zasip. Znanstveni del predlaganega projekta obsega več raziskovalnih sklopov, v katerih je predvideno: (a) karakterizacija različnih tipov onesnažene zemljine glede na vrsto in količino onesnaženja ter njene geomehanske in hidrološke lastnosti ­– kar je pomembno tako s stališča načrtovanja remediacije kot tudi inženirske vgradnje, (b) izdelava večjega števila receptur z različnimi imobilizacijskimi aditivi (nanodelci železa, kalcijski elektrofiltrski pepel, bentonitna glina, zeolitni tuf)  in njihova optimizacija v pogledu količine, vrste in kombinacije, (c) detajlna karakterizacija najbolj perspektivnih receptur za pridobitev podatkov o mehanizmih  in hitrost reakcije, (d) vgradnja najbolj perspektivnih receptur remediiranih zemljin v inženirski nasip in instrumentacija nasipa za dolgoročni monitoring kot poskusno polje, (e) raziskava dolgoročne učinkovitosti imobilizacije z laboratorijsko simulacijo s kolonskimi testi pri različnih vrednostih pH in različnih režimih vlaženja in osuševanja na eni strani ter spremljanje sestave in transporta vodnih izlužkov v vgrajeni remediirani zemljini na poskusnih poljih na drugi strani (v tej točki bo izvedeno tudi geokemično modeliranje in teoretični izračuni speciacije težkih kovin), (f) izračun analize življenjskega cikla (LCA) in stroškovna analiza (LCCA), oboje v primerjavi z odlaganjem onesnažene zemljine na odlagališču za nevarne odpadke.   Na osnovi pridobljenih znanj in terenske validacije remediacijskih procedur, bo nastal prvi nacionalni priročnik za strokoven, celovit in trajnosten pristop k remediaciji področij, onesnaženih s težkimi kovinami, ki bo služil kot osnova za tehnično izvedljivo remediacijo tudi na drugih podobnih onesnaženih področja.   Predvideni postopki remediacije in vgradnje v zasip so takšni, da jih je možno izvesti z obstoječo, standardno gradbeno opremo, poleg tega so vsa predlagana remediacijska sredstva lokalni materiali, naravni ali nastali kot stranski produkti v industriji (nanodelci) ali iz sežiga premoga (EF pepel). Oboje je ključno pri oceni ekonomske sprejemljivosti uporabe teh postopkov za dolgoročno remediacijsko prakso na tem področju in povečuje možnost, da bo postopoma možno remediirati celotno območje in ga vrniti mestu za urbanizacijo in druge aktivnosti.
TRAJANJE:
2014/07/01 - 2017/06/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: