NAZIV:
Potresna odpornost modernih zidanih konstrukcij
OPIS:
Osnovna tema predlaganega projekta je raziskati in kvantificirati vpliv novosti, ki se pojavljajo v zidarstvu. Novosti je kar nekaj, najbolj očitne pa so pri maltah oz. povezovalnem materialu, ki je dandanes lahko klasična malta razmeroma visoke trdnosti, tankoslojna malta, ali pa lepilo (npr. poliuretansko lepilo). Spremembe so tudi pri zidakih, ki imajo pogosto brušene naležne ploskve, kar implicira drugačne konstitucijske zakone stika med naležno ploskvijo in povezovalnim materialom. Mnogi moderni opečni zidaki so zasnovani za gradnjo brez zapolnjevanja navpičnih reg, zato je stik nezaponjen, a tesen.   Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAGu) opravljene raziskave potresne odpornosti zidovja, zgrajenega na sodoben način kažejo, da uveljavljene enačbe iz inženirske prakse ne uspejo dovolj natančno opisati zidovja (Tomaževič s sod., 2009a). Rezultati kažejo na drugačno obnašanje, kot smo mu priča v klasično zidanem zidovju, in ga bolje opiše model s tlačnimi diagonalami.   Za namen kvantifikacije vpliva sprememb v modernem zidovju je v projektu predviden zajeten eksperimentalen in numeričen program, ki želi izmeriti in modelirati konstitucijske zakone posameznih gradnikov zidovja in jih združiti v numerični postopek za modeliranje strižnih preiskav zidovja in določevanja potresnega odziva zidanih konstrukcij. Meritve in modeliranje konstitucijskih zakonov modernih malt in lepil oz. njihovega stika z zidaki je prvi prispevek tega projekta.   Z razvitim numeričnim postopkom bodo narejene numerične parametrične analize, ki bodo validirane z dodatnimi eksperimentalnimi preiskavami. Poglobljeno se bo analiziral prej omenjeni mehanizem tlačnih diagonal, ki se ga bo z numeričnimi in eksperimentalnimi analizami potrdilo ali pa ovrglo, ter določilo njegovo območje veljavnosti v odvisnosti od robnih pogojev, materialnih karakteristik gradnikov zidovja in dimenzij zida. Uspešna validacija in razvoj mehanizma je drugi prispevek tega projekta.   Cilj projekta je tudi razviti računalniški program za analizo zidanih konstrukcij, v katerega bo vgrajen napreden matematični model za modeliranje zidovja. Program bo orodje za analizo potresne odpornosti obstoječih in predvsem novih zidanih konstrukcij, upošteval pa bo nelinearno obnašanje v slopih in parapetih ter interakcijo med stropnimi konstrukcijami in zidovjem.
TRAJANJE:
2010/05/01 - 2012/04/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: