NAZIV:
Menardov presiometer
OPIS:
Menardov presiometer se uporablja za ugotavljanje deformacijskih lastnosti in napetostnega stanja v zemljinah. Meritev poteka tako, da sondo spustimo v vrtino premera 66 mm, ali pa jo zabijamo v zemljino s pomočjo vtalne garniture do maksimalne globine 30 m, kjer lahko zemljino na izbranem merskem odseku obremenimo do 10 MPa. Rezultat meritve je napetostno – deformacijska krivulja, iz katere je možno razbrati in oceniti nekatere lastnosti in-situ napetostnega stanja. Iz podatkov krivulje je med drugim mogoče oceniti elastični modul zemljine, obremenilno razbremenilni elastični modul, mejo plastične deformacije, horizontalni pritisk, strižni modul in mejni tlak.
DATUM NABAVE:
09.11.2007
SLIKE: