NAZIV:
Dinamični torzijski triosni aparat
OPIS:
Glavna lastnost dinamičnega torzijskega triosnega aparata je možnost sočasnega vertikalnega in horizontalnega dinamičnega obremenjevanja zasičenih zemljin. S preiskavo v tovrstnem aparatu je mogoče simulirati realno napetostno stanje v zemljini izpostavljeni dinamični obremenitvi. Ta je lahko poljubne oblike in lahko doseže frekvenco obremenjevanja do 100 Hz tako v vertikalni kot v horizontalni smeri.
Osnovna ideja aparata je v uporabi votlega preizkušanca, ki je med preiskavo torzijsko in osno dinamično obremenjevan. S primerno izbiro razmerij med posameznimi dimenzijami preizkušanca (notranji in zunanji premer, notranja in zunanja višina) in z izbiro notranjega in zunanjega celičnega tlaka, je mogoče v preizkušancu vzpostaviti pogoje identične tistim v prostorsko dinamično obremenjeni zemljini.
Zasnova preizkuševalnega aparata omogoča kontrolo nad glavnimi napetostmi in smerjo njihovega delovanja, kar omogoča izvedbo preiskav, ki jih z ostalo standardno opremo ni mogoče izvesti. Med preiskavo je preizkušanec kontrolirano izpostavljen prostorskemu dinamičnemu napetostno-deformacijskemu stanju, medtem ko je v primeru ostale standardne preizkuševalne opreme izpostavljena ena same deformacijska oblika (osna, strižna). Posebnost preizkuševalnega aparata je tudi možnost merjenja in kontrole deformacij poljubnega velikostnega reda tako v vertikalni kot v horizontalni smeri. Pri tem je posebna pozornost posvečena malim deformacijam, t.j. deformacijam velikostnega reda, ki ustreza deformiranju zemljine med širjenjem različnih vrst vibracij. Te lahko imajo svoj izvor v različnih vrstah dinamičnih obremenitev, kot so potres, prometna obtežba, temelji strojev, valovanje vode, obtežba z vetrom, ipd. Poleg natančnega merjenja deformacij in poljubnega prostorskega obremenjevanja, odlikuje aparat možnost merjenja hitrosti prehoda valovanja skozi preizkušanec v različnih trenutkih in stopnjah obremenjevanja.
Opisane možnosti kontroliranega obremenjevanja zemljine omogočajo uporabo preizkuševalne opreme za primere simuliranja različnih vrst tako statično kot dinamično obremenjevane zemljine. Uporaba dinamičnega torzijskega triosnega aparata je še posebej primerna v primerih analize vpliva različnih vrst dinamične obremenitve, širjenja vibracij v temeljnih tleh, pojava likvifakcije v zasičenih zemljinah itd. Aparat je primeren za preiskave intaktnih in sestavljenih vzorcev koherentnih ali nekoherentnih zemljin, pri katerih premer največjega zrna ne presega 7 mm (če uporabljamo votle preizkušance).
Preizkuševalna oprema je bila razvita v sodelovanju med strokovnjaki ZAG in proizvajalcem laboratorijske opreme Wille Geotechnik. Njen razvoj in izdelava sta bila delno sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.

 
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: