Odsek za geotehniko

O odseku

S pomočjo sodobne opreme in izkušenih strokovnjakov nudimo tehnično in strokovno podporo na področju zemeljskih del in geotehničnega opazovanja. Naši strokovnjaki izvajajo nacionalne in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte in aktivno sodelujejo na domačih in tujih konferencah. Izvajamo celovito kontrolo kakovosti materialov in izvedbe zemeljskih del pri gradnji cestnih in železniških povezav ter zemeljskih pregrad. Opravljamo geomehanske raziskave tal, ter preglede temeljenja za preproste objekte, za zahtevnejše objekte izvajamo tudi statične in dinamične stabilnostne analize geotehničnih objektov.

Raziskovalna dejavnost:

 • raziskave dinamičnega obnašanje zemljine ob potresu ali vplivu prometa;
 • geomehanske raziskave sukcije v pogojih triosne obremenitve;
 • geomehanske raziskave strižnih karakteristik razpokanih hribin nevezanih materialov;
 • uvajanje laserskega skeniranja pri študiju hrapavosti razpok;
 • uporaba geosintetikov v cestni in železniški konstrukciji;
 • stabilnost cestnih objektov v različnih klimatskih pogojih.

Strokovna dejavnost:

 • geomehanske raziskave tal za objekte visoke in nizke gradnje ter predore;
 • geomehanske laboratorijske preiskave;
 • geomehanske terenske preiskave;
 • zunanja kontrola zemeljskih del in voziščne konstrukcije;
 • izvajanje tehničnih opazovanj objektov, kot so pregrade predori, ceste;
 • izvajanje PIT testov (meritve zveznosti pilotov);
 • strokovna analiza stanja cest na podlagi vizualnih pregledov in preiskav voziščne konstrukcije.

Akreditacija

V sklopu odseka deluje Geomehanski laboratorij, ki je akreditiran za geomehanske preiskave zemljin in hribin po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025. (akreditacijska listina z akreditiranimi metodami)

Izobraževalna dejavnost na področju:

 • mentorsko doktoratov;
 • mentorstvo diplom , magisterijev;
 • izvedbe obveznih praks v času študija;
 • izobraževanje na področju gradnje in sanacije cest.

Merilna in preizkuševalna oprema

Domicilna raziskovalna oprema:

Pomembnejši projekti (od leta 2000):
PROJEKT FINANCIRANJE TRAJANJE
Program Gradbene konstrukcije MŠZT 1999-2003
Program Gradbeni objekti MVZT 2004-2008
Zunanja kontrola ČHE Avče Soške elektrarne 2007-2009
Študija stabilnosti nasipa železniške proge ob akumulaciji Boštanj- dinamične analize HSE 2006-2007
Zunanja kontrola predorov:
AC predor Karavanke – sanacija, Železniški predor Karavanke – sanacija, predor Golovec, predor V Zideh, predor Trojane, predor Podmilj, predor Jasovnik, predor Kastelec, predor Dekani, predor Barnica, predor Tabor, predor Šentvid, predor Leščevje, predor Cenkova, predor Podmilj, predor Markovec
DARS 1998-2014
Vpliv vsebnosti in značaja finih delcev v tamponskem agregatu na zmrzlinsko obstojnost nevezanih in vezanih plasti v voziščni konstrukciji DRSC 2010-2012
Geomehanske raziskave za plaz Slano blato Ministrstvo za okolje 2002-2004
Dopolnilne začetne terenske raziskave geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo Vrbina v Občini Krško ARAO 2007-2009
Optimizacija dimenzioniranja gramozne grede in nosilnih plasti pod njo, z in brez geomreže
Geomehanske preiskave za objekt nadstrešnice in toplohrama
ARRS 2008-2011
Geomehanske raziskave za objekt NUK Ministrstvo za znanost in šport 2007
Modeliranje HE pregrade Vrhovo Savske elektrarne 2010
Geološko geomehanske raziskave za objekt BLOK 6 TEŠ TEŠ  2007-2010
Zunanja kontrola za program izgradnje avtocest v Sloveniji DARS 1996-2009
Zunanja kontrola gradnje bloka 6 TEŠ
Zunanja kontrola izgradnje HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško
TEŠ
Savske elekrarne
2010-2014
DIRECT-MAT, DIsmantling and RECycling Techniques for road MATerials – sharing knowledge and practices FP7 2008-2011
P2R2C2, Pavement Performance Remediation Requirements following Climate Change, ERA-NET projekt CEDR 2008-2010
SMART RAIL – Sustainable Maintenance and Analysis of Rail Transport Infrastructure FP7 2011-2014
SPENS ‘Sustainable Pavements for European New member Statesre’ 6. FP (koordinator projekta) 2006-2009
Vpliv posedanja tal ob premostitvenih objektih na niveleto cest DARS 2006-2008
Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja DARS 2006-2007
COST 345 ‘Procedures Required for Assessing Highway Structures’ EC 1999-2002
COST 348 ”Reinforcement of pavements with steel meshes and geosynthetics’ REIPAS EC 2002-2006
COST 350 ‘Integrated assessment of environmental impact of traffic and transport infrastructure’ EC 2002-2006
Preiskave trdnostnih in togostnih karakteristik zemljin v statičnih in dinamičnih pogojih za potrebe projektiranja in ocene varnosti geotehničnih gradbenih objektov IRGO, Evropski kohezijski skladi 2012-2015
Nedestruktivno določanje strižnih lastnosti kamnitega materiala s 3D optičnim skenerjem ELEA, Evropski kohezijski skladi 2012-2015
Razvoj mostnih opornikov iz armirane zemljine LINEAL, Evropski kohezijski skladi 2012-2015
Študija možnosti gradnje podzemnih prostorov v Sloveniji (2000 – 2002) ARAO 2000-2002
Študija možnosti podzemnega pridobivanja naravnega kamna v Sloveniji ARAO 1998-2005
Sanacija več odsekov v predoru Karavanke DARS 1998 – 2014
Predhodne geološko geotehnične raziskave za projektiranje AC predorov v Slovenji: predori Karavanke, Debeli Hrib, Mali Vrh, Golovec, Trojane, Pletovarje, Golo Rebro, Tabor DARS 1990-2013
Svetovanje, meritve in sodelovanje pri geološki in geotehnični spremljavi vseh AC predorov v Sloveniji DARS 1996-2013
Karakterizacija kamnine za gradnjo železniškega predora v krasu DARS 2009-2011
Pregledi stanja AC predorov v R Sloveniji DARS 2010-2016

Dejavnosti na področju slovenskih tehničnih soglasij:

Za certifikacijsko službo izdajamo slovenska tehnična soglasja za reciklirane materiale

Članstva v mednarodnih organizacijah:

KDO SMO
Marko Brodnik
01 280 43 75
041 360 074
marko.brodnik@zag.si
Jelka Helena Cronin
MSc (Civ.Eng.) ZDA
01 280 42 73
jelka.cronin@zag.si
doc.dr. Karmen Fifer
univ. dipl. inž. geol.
Vodja
01 280 42 14
041 395 551
karmen.fifer@zag.si
Andraž Geršak
univ. dipl. inž. geol.
01 280 42 45
041 384 893
andraz.gersak@zag.si
Bojan Iršič
inž. grad.
02 330 24 22
041 653 832
bojan.irsic@zag.si
doc.dr. Stanislav Lenart
univ. dipl. inž. grad.
2. nam. vodje
01 280 42 61
031 347 826
stanislav.lenart@zag.si
Barbara Likar
univ. dipl. inž. grad.
01 280 42 36
051 306 538
barbara.likar@zag.si
Renato Mulec
inž. grad.
02 330 24 22
051 622 048
renato.mulec@zag.si
dr. Borut Petkovšek
univ. dipl. inž. geol.
1. nam. vodje
01 280 43 20
041 718 051
borut.petkovsek@zag.si
Laura Vovčko
mag. inž. geol.
01 280 42 64
031 895 326
laura.vovcko@zag.si
dr. Pavel Žvanut,
univ. dipl. inž. grad.
3. nam. vodje
01 280 44 91
041 348 278
pavel.zvanut@zag.si
Jure Rožič
inž. grad.
01 280 44 64
041 232 311
jure.rozic@zag.si
Marija Štefančič
01 280 42 73
051 681 815
marija.stefancic@zag.si
Miha Uršič
01 280 44 64
031 324 440
miha.ursic@zag.si
Žiga Bevc
01 280 43 75
ziga.bevc@zag.si

Vodja odseka:
doc. dr. Stanislav Lenart
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta: geomehanski.laboratorij@zag.si
Telefon: 01 280 42 61

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je Zavodu za gradbeništvo Slovenije izdalo POSAMIČNO POOBLASTILO št. PP 56-61/02 za izdelovanje poročil, ki vsebujejo posamezne analize oziroma delne elaborate in se nanašajo na presoje vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.