NAZIV:
KOMORA TIP IWB-600 CCK ZA PRESKUŠANJE NOTRANJE ODPORNOSTI CO2 komora
OPIS:
Betoni so v času svoje življenjske dobe izpostavljeni različnim negativnim vplivom okolja. Standard SIST EN 206 Beton  Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost uvaja stopnje izpostavljenosti glede na značilnost agresivnega okolja, kateremu je beton izpostavljen. Če beton, ki vsebuje armaturo ali druge vgrajeno kovinske dele, izpostavljen zraku in vlagi, govorimo o stopnji izpostavljenosti XC1 do XC4 – korozija zaradi karbonatizacije. V ta razred izpostavljenosti lahko uvrstimo praktično vse AB konstrukcije, saj je karbonatizacija, poleg hidratacije, en glavnih kemijskih proces v strjenem betonu. Čeprav je karbonatizacija betona, oz. točneje cementnega kamna, vsakodneven pojav, še ni podrobno raziskana. Strokovna javnost si ni enotna predvsem glede škodljivosti karbonatizacije za beton. Možno je namreč, da karbonatizacija zmanjšuje poroznost cementnega kamna in s tem prispeva k povečanju trdnosti in trajnosti. Ker na hitrost karbonatizacije močno vplivajo tudi lastnosti betona, je smiselno, da odpornost betona proti karbonatizaciji, ki ga želimo uporabiti, preverimo s predhodnih preiskav. Določevanje relativne odpornosti proti karbonatizaciji betona po pospešeni metodi FprCEN/TS 12390-12:2010 se izvaja na po dveh prizmah dim. 10x10x40 cm. Po izdelavi preskušancev in 28 dnevni negi skladno s SIST EN 12390-2 prizme 14 dni hranimo v običajnih laboratorijskih pogojih. Preden prizme izpostavimo karbonatizaciji, zatesnimo dve nasprotni stranski in obe čelni ploskvi. Prizme nato izpostavimo predpisanim kontroliranim pogojem ((20 ± 2) °C, (55 ± 5) % relativna vlaga in (4,0 ± 0,5) % CO2). Po 56, 63 in 70 dneh odlomimo rezino betona debeline ca. 5 cm in svežo odlomljeno površino poškropimo z 1 % raztopino fenolftaleina. Po ca 1 uri globino karbonatizacije izmerimo na 5 mestih na vsaki od 2 izpostavljenih stranic obeh prizem.
S to metodo lahko pod kontroliranimi pogoji in v relativno kratkem času med sabo primerjamo relativne odpornosti proti karbonatizaciji različnih vrst betonov.
Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: