Pomembnejši zaključeni projekti od leta 2000 naprej

Mednarodni projekti Financiranje Trajanje
INNOMAT
Innovation Management through integration of LCA Training Packages
Nosilec: Technische Universiteit Delft, Nizozemska; ZAG partner
EIT RawMaterials 2018 – 2020
URBAN SOIL 4 FOOD
Establishment of Innovative Urban Soil Based Economy Circles to Increase Local Food Self-sufficiency and Minimise Environmental Footprint in the city of Maribor
Nosilec: Mestna občina Maribor, Slovenija; ZAG partner
UIA 2017 – 2020
INNOCAT
Innovative CRM substitution technology for public authorities’ vehicle catalysts
Nosilec: Monolithos Ltd, Greece; ZAG partner
EIT RawMaterials 2019 – 2020
Retracking
Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov ojačanih s steklenimi vlakni
Nosilec: Polo Tecnologico Pordenone ScpA, Italija; ZAG partner
Interreg ITA-SLO 2017 – 2019
BusiSource
Waste from companies as a secondary source
Nosilec: Technische Universiteit Delft, Nizozemska; ZAG partner
EIT RawMaterials 2017 – 2020
ESEE DC
ESEE Dialog Conference
Nosilec: Montanuniversität Leoben, Avstrija; ZAG partner
EIT RawMaterials 2017 – 2018
FLAME
FLy Ash to valuable MinErals
Nosilec: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV VITO, Belgija; ZAG partner
EIT RawMaterials 2017 – 2020
Visual3D
Visualisation of 3D–4D models in exploration and geosciences
Nosilec: Luleá University of Technology (LTU), Švedska; ZAG partner
EIT RawMaterials 2017 – 2020
DIM ESEE
Dubrovnik International ESEE Mining school
Nosilec: Univerza v Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftna fakulteta, Hrvaška; ZAG partner
EIT RawMaterials 2016 – 2020
VirtualMine
VirtualMine as a modelling tool for Wider Society Learning
Nosilec: KGHM Cuprum, Poljska; ZAG partner
EIT RawMaterials 2017 – 2019
STORM
Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials
Nosilec: ENEA, Italija; ZAG partner
EIT RawMaterials 2016 – 2018
OREVAL
Experts and facilities for ore characterisation
Nosilec: Université de Liège, Belgija; ZAG partner
EIT RawMaterials 2018 – 2020
RMCONFDIF
RM metallurgy annual conferences cycle
Nosilec: Universidad Politecnica de Madrid, Španija; ZAG partner
EIT RawMaterials 2016 – 2018
LIFE RusaLCA
Nanoremediation of water from small waste water treatment plants and reuse of water and solid remains for local needs
Nosilec: ZAG
LIFE 2013 – 2016
LIFE ReBirth
Promotion of the Recycling of Industrial Waste and Building Rubble for the Construction Industry
Nosilec: ZAG
LIFE+ 2011 – 2014
MIRAVEC
Modelling Infrastructure Influence on RoAd Vehicle Energy Consumption
Nosilec: Austrian Institute of Technology, Avstrija; ZAG partner
ERA-NET ROAD 2011 – 2013
MIRIAM
Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems
Nosilec: The Danish Road Directorate, Danska; ZAG partner
Sredstva zagotovile vključene organizacije 2010 – 2016
ULTRAGRIP
Design Tools for high grip surfaces
Nosilec: KELME, Španija; ZAG partner
EU FP7 CRAFT 2010 – 2012
FIRECON
Fire resistant concrete made with slag from the steel industry
Nosilec: Univerza v Zagrebu, Fakulteta za gradbeništvo, Hrvaška; ZAG partner
EUREKA E!4166 2009 – 2011
CHEF
Cultural Heritage Protection against Flooding
Nosilec: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Nemčija; ZAG partner
EU FP6 2007 – 2009
SPENS
Sustainable Pavements for European New Member State
Nosilec: ZAG
EU FP6 2006 – 2009
GRAFFITAGE
Development of a new antigraffiti system, based on traditional concepts, preventing damage of architectural heritage concepts
Nosilec: Fundación Labein, Španija; ZAG partner
EU FP6 2005 – 2008
PETROSCOPE
An optical analyser for construction aggregates and rocks
Nosilec: Petromodel Ltd, Islandija; ZAG partner
EUREKA E!2569 2001 – 2005
TEAM
Testing and assessment of marble and limestone
Nosilec: SP Swedish National Testing and Research Institute, Švedska; ZAG partner
EU FP5-GROWTH 2000 – 2005
Revitalizacija žičke kartuzije
Nosilec: ZAG
Culture 2000 2005 – 2006
Bilateralni raziskovalni projekti Financiranje Trajanje
Revitalizacija metalurških odlagališč in recikliranje odpadkov po načelu nič odpadka z uporabo recikliranih ostankov v gradbeništvu = Revitalisation of metallurgical deposits and zero waste recycling with use of recycled residues in construction sector (SLO-AUT bilateralni projekt v sodelovanju z Montanuniversität Leoben) ARRS 2018 – 2019
Uporaba industrijskih odpadkov v proizvodnji betona = Use of industrial waste in the production of concrete (SLO-SRB bilateralni projekt v sodelovanju z Institutom za ispitivanje materijala Srbije – Institut IMS)
Nosilec: Mestna občina Maribor, Slovenija; ZAG partner
ARRS 2016 – 2017
Obstojnost cementnih kompozitov z vgrajenimi naravnimi vlakni v Alpskem prostoru = Durability of sustainable natural fibers cementitious composites in Alpine regions (SLO -AUT bilateralni projekt v sodelovanju z Technische Universität Wien) ARRS 2016 – 2017
Nova, ekološko sprejemljiva termoizolacijska malta na osnovi pepela in ekspandiranega perlita = The new, ecologically acceptable thermal insulation mortar based on fly ash and expanded perlite (SLO – MNE bilateralni projekt v sodelovanju z Univerzitet Crne Gore, Metalurškotehnološki fakultet) ARRS 2016 – 2017
Proučevanje interakcij UV tiskarskih barv = The investigation of UV inks interaction (SLO – CZE bilateralni projekt; nosilec Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju z Univerzita Pardubice; ZAG partner) ARRS 2008 – 2009
Kamnita kulturna dediščina vzhodne Slovenije in južne Češke republike s posebnim poudarkom na kamniti dediščini iz kremenovega peščenjaka = Stone cultural heritage from east Slovenia and south of the Czech republic with special emphasis on stone historical structures of quartz sandstone (SLO – CZE bilateralni projekt; nosilec Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju z Masaryk Universita, Přírodovědecká fakulta; ZAG partner) ARRS 2005 -2006
Raziskave propadanja zgodovinskih objektov in spomenikov s posebnim poudarkom na Plečnikovo kamnito kulturno dediščino (SLO – CZE bilateralni projekt; nosilec Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju z Masaryk Universita, Přírodovědecká fakulta; ZAG partner) RS, MIZŠ 2003 – 2005
Nacionalni projekti Financiranje Trajanje
J2-9197: Sinteza in karakterizacija alkalijsko aktiviranih pen na osnovi odpadnih materialov = Synthesis and characterization of alkali activated foams based on different waste (Nosilec: ZAG) ARRS 2018 – 2021
L7-2629: Vrednotenje ter remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju = Evaluation and remediation of sediments for further use in building sector (READY4USE) (Nosilec: ZAG) ARRS, Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 2020 – 2023
Z1-1889: Optimizacija postopka elektrokoagulacije za namene remediacije močno onesnažene industrijske in komunalne odpadne vode = Optimization of the electrocoagulation process for the purpose of remediation of heavily contaminated industrial and municipal wastewater (Nosilec: ZAG) ARRS, Deltaplan d.o.o. 2019 – 2021
Z1-1858: Recikliranje odpadne titanove sadre v cementnih kompozitih = Recycling of waste titanogypsum in cement composites (TiGy CEM) (Nosilec: ZAG) ARRS 2019 – 2021
L1-9190: Vpliv geotehničnih zasipov iz recikliranih materialov na podzemno vodo = Influence of geotechnical fills from recycled materials on groundwater (Nosilec: ZAG) ARRS, Termit d.d., Snaga d.o.o., Hmezad-TMT d.o.o. 2018 – 2021
Vsebnost potencialno toksičnih elementov in delcev mikroplastike v tleh iz izbranih slovenskih urbanih vrtov ter kmetijskih zemljiščih in učinkoviti remediacija = Contents of potentially toxic elements in soil microplastic particles from selected Slovenian urban gardens in agricultural land and effective remediation RS, MIZŠ 2017 – 2020
Optimizacija čiščenja izcednih voda iz odlagališč ter priprava gradbenih kompozitov iz koncentrata izcednih vod in industrijskih odpadkov = Optimisation of cleaning of leaching water from landfills and preparation of building composites from concentrate of leaching water and industrial wastes RS, MIZŠ 2017 – 2020
J1-7148: 3D in 4D mikroskopija – razvoj novega učinkovitega orodja v geoloških znanostih = 3D and 4D microscopy ­ development of new powerful tools in geosciences (Nosilec: ZAG) ARRS 2016 – 2018
V1-1649: In situ imobilizacija onesnaženih zemljin z uporabo naprednih nanotehnologij in njihova predelava v urbana tla = In situ immobilization of contaminated soil using innovative nanotechnology, for processing and use as urban soils (CRP projekt, ZAG nosilec) ARRS, RS,MOP 2016 – 2018
J7-7100: Naravni viri kraških turističnih jam: ravnovesje med varovanjem, izkoriščanjem in promocijo = Natural resources of karst show caves: a balance among protection, exploitation, and promotion (Nosilec: ZRC SAZU; ZAG partner) ARRS 2016 – 2018
L7-6747: In-situ remediacija onesnažene zemljine na področju stare Cinkarne = In-situ remediation of polluted ground in the area of the Old Zinc-Works at Celje (Nosilec: ZAG) ARRS 2014 – 2017
L1-5453: Razvoj novih kamnitih površin, odpornih na biokorozijo in nastanek madežev = Development of novel bioresistant and stainfree stone surfaces (Nosilec: ZAG) ARRS 2013 – 2016
L3-5501: Učinkovitost ortodontske obravnave z nesnemnimi ortodontskimi aparati pri različnih površinskih spremembah njihovih kovinskih delov = Treatment effectiveness of orthodontic fixed appliances in correlation with surface changes of their metal parts (Nosilec: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; ZAG partner) ARRS 2013 – 2016
Perkmandeljc – Ureditev rudnika svinca Padež kot geološko naravno vrednoto (Nosilec: Občina Laško; ZAG partner) RS, MOP 2012 – 2013
L1-4240: Izboljševanje lastnosti in okolju prijazno proizvodnjo asfaltov z optimizacijo dodajanja sekundarnih surovin v asfaltne zmesi = Improving performance and environmentally friendly production of asphalt by optimizing the addition of secondary raw materials in asphalt mixtures (Nosilec: Kemijski ištitut; ZAG partner) ARRS 2011 – 2014
L1-4311: Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter njihova uporabnost kot sekundarna surovina = Sediments in aquatic environments: their geochemical and mineralogical characterization, remediation, and use as secondary raw materials (Nosilec: ZAG) ARRS 2011 – 2014
KC TIGR – Kompetenčni center trajnostno in inovativno gradbeništvo (nosilec: Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo; ZAG partner) RS, MIZŠ 2011 – 2013
DEDI II – Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem (Nosilec: Xlab d.o.o.; ZAG partner) RS, MIZŠ 2009 – 2010
Napake pri graditvi – analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi (Nosilec: ZAG) RS, MGRT 2008 -2009
L2-7521: Uporaba novih materialov iz recikliranih industrijskih odpadnih surovin in gradbenih odpadkov v gradbeništvu = The use of new materials from the recycled industrial by-products and building rubbles in civil engineering (Nosilec: Institut Jožef Stefan; ZAG partner) ARRS 2005 – 2008
L2-6410: Raziskave in razvoj materialov historičnih objektov = Research and development of materials in historical buildings (Nosilec: ZAG) RS, MIZŠ 2004 – 2005
Črna jeklarska žlindra kot visokokakovosten agregat v cestogradnji (Nosilec: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta; ZAG partner) RS, MGRT 2000 – 2002