NAZIV:
V2-2257 Strateške podlage za zmanjšanje potresne ogroženosti stavb pravosodja v Sloveniji
OPIS:
Visoka potresna ogroženost je v Sloveniji posledica sorazmerno visoke potresne ranljivosti obstoječih stavb in drugih gradbenih objektov ter pogoste izpostavljenosti potresom, tudi najmočnejšim. V večini preteklih obdobij je bila namreč skrb za potresno odporno gradnjo kot edino zanesljivo zaščito pred rušilnimi učinki potresov majhna. Tehnični predpisi za protipotresno projektiranje in gradnjo so bili na območju Slovenije prvič uveljavljeni leta 1963 in nato posodobljeni leta 1981, od leta 2008 pa je obvezen evropski standard, ki celovito zajema najnovejše znanje stroke. Pri naknadnih prenovah stavb pa se njihove konstrukcije praviloma niso sanirale in utrjevale, kljub določilom v predpisih. Še več, potresna odpornost stavb se je zaradi posegov za izboljšanje funkcionalnosti in energetske učinkovitosti celo znižala. Potres z intenziteto VIII EMS in epicentrom v Ljubljani bi po modelu POTROG (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/potrog/) porušil ali zelo hudo poškodoval okrog 400 stavb, začasno neuporabnih po potresu pa bi bilo več kot 9400 stavb.   Zmanjšanje potresne ogroženosti je cilj, ki ga je v Sloveniji potrebno zasledovati na splošno. Skupaj s strokovnimi podlagami je nujnost tega vidika zajeta v Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 in tej usmeritvi bi sledili tudi pri stavbah v uporabi pravosodnih organov in v upravljanju Ministrstva za pravosodje. Cilj predlaganega projekta je zato priprava znanstvenih in strokovnih podlag za to skupino stavb. Za 49 teh stavb bodo izdelane preliminarne ocene potresne ogroženosti, ki bodo podlaga za izbor 8 referenčnih stavb, značilnih po vrsti konstrukcije, odzivu na potres in možnih načinih utrditve. Ker so tehnične možnosti, da bi z utrditvijo dosegli zahtevano potresno odpornost po veljavnem standardu Evrokod 8, omejene, bodo podrobne analize usmerjene tako v predlog optimalnih rešitev, kot tudi v znanstveno osnovan predlog redukcije zahtevane potresne odpornosti, ki jo bo omogočal novi standard Evrokod 8-3, ki ureja prenove stavb.  
TRAJANJE:
2022/10/01 - 2025/09/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
VEČ: