Raziskovalno delo

Pri našem raziskovalnem delu se osredotočamo na upravljanje s cestami in na elemente upravljanja, na varnost v prometu, na zaščito cestne infrastrukture, na merilne metode in naprave ter na vpliv gradnje in vzdrževanja cest na okolje. Pri tem se povezujemo in sodelujemo z različnimi strokovnjaki v Sloveniji in v tujini.

Pomembnejši razvojno-raziskovalni projekti v zadnjih letih:

»ANALIZA REZULTATOV MERITEV TORNIH LASTNOSTI TER PRIMERJAVA Z MERITVAMI POJEMKOV IN ZAVORNIH POTI«, 2009 – 2011, INVESTITOR DRSC

Z meritvami tornih lastnosti (z napravo SCRIMTEX) smo na testnih poljih določali zavorne poti in pojemke ob različnih pogojih zaviranja do zaustavitve, z različnimi sistemi vozil. Z njimi smo ugotavljali, ali izmerjeni nivo tornih lastnosti zadostuje za dovoljšnje zaviranje vozil do zaustavitve.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

ROSANNE »ROLLING RESISTANCE, SKID RESISTANCE, AND NOISE EMISSION MEASUREMENT STANDARDS FOR ROAD SURFACES«, 2013 – 2016, EU PROJEKT

Namen projekta je harmonizacija različnih metod za izvedbo meritev torne sposobnosti, emisij prometnega hrupa in kotalnega upora, ki so v uporabi v evropskem prostoru ter priprava za standardizacijo teh metod.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

MIRIAM II »MODELS FOR ROLLING RESISTANCE IN ROAD INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT SYSTEMS«, 2013 – , MEDNARODNO SODELOVANJE

Nadaljevanje dela projekta MIRIAM I s poudarkom na modeliranju kotalnega upora.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

SAVERS » SELECTION OF APPROPRIATE VEHICLE RESTRAINT SYSTEMS«, 2013 – 2015, CEDR PROJEKT

Zadrževalni sistemi za vozila, cestne ograje, blazine itd. Namen projekta je poenotenje postopkov in metod za določanje postavitev varnostnih ograj in sistemov.
Kontaktna oseba: Bine Pengal
e-pošta: bine.pengal@zag.si
Telefon: 01 280 45 55

SECMAN »SECURITY RISK MANAGEMENT PROCESSES FOR ROAD INFRASTRUCTURES«, 2012 – 2014, EU PROJEKT

V projektu smo ugotavljali stopnjo ogroženosti, kritičnosti zaščite objektov cestnega omrežja. Pripravljen je bil priročnik za ocenjevanje kritičnosti objektov.
Kontaktna oseba: Bine Pengal
e-pošta: bine.pengal@zag.si
Telefon: 01 280 45 55

MIRAVEC »MODELLING INFRASTRUCTURE INFLUENCE ON ROAD VEHICLE ENERGY CONSUMPTION«, 2011 – 2013, CEDR PROJEKT

V projektu so bila raziskana področja, kjer lahko Cestne Uprave s svojim delovanjem pripomorejo k zmanjšanju CO2 in k manjši porabi energije zaradi prometa.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

EVITA »ENVIRONMENTAL INDICATORS FOR THE TOTAL ROAD INFRASTRUCTURE ASSETS«, 2010 – 2012, CEDR PROJEKT

V projektu so bili oblikovani novih ključni okoljski kazalniki obnašanja vozišč in postopek njihove vpeljave v procese upravljanja s cestnim premoženjem, ob upoštevanju pričakovanj različnih deležnikov (uporabnikov, upravljavcev, stanovalcev idr.).
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

HEROAD »HOLISTIC EVALUATION OF ROAD ASSESSMENT«, 2010 – 2012, CEDR PROJEKT

Poudarek projekta je bil na holističnem pristopu k presoji stanja cestne infrastrukture. Ta pristop vključuje pregled in presojo režimov zbiranja podatkov o stanju vozišč in njihovih glavnih tehničnih vidikov, pa vse do izbora dobrih praks na različnih področjih raziskav projekta.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

ASCAM »ASSET SERVICE CONDITION ASSESSMENT METHODOLOGY«, 2010 – 2012, CEDR PROJEKT

V projektu je bila pripravljena metodologija za upravljanje z različnimi elementi cestnega premoženja, ki hkrati upošteva tudi tista stanja cestne mreže, ki so pomembna za končne uporabnike.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

MIRIAM I »MODELS FOR ROLLING RESISTANCE IN ROAD INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT SYSTEMS«, 2010 – 2012, MEDNARODNO SODELOVANJE

Projekt gradi na zmanjšanju kotalnega upora voznih površin in posledično zmanjševanju emisij CO2 in manjši porabi energije v cestnem prometu. Raziskave so se osredotočale na določitev povezav med lastnostmi vozišč in koeficientom kotalnega upora ter na metode meritev kotalnega upora v prometu.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

PERSUADE »POROELASTIC ROAD SURFACE: AN INNOVATION TO AVOID DAMAGES TO THE ENVIRONMENT«, 2009 – 2015, EU PROJEKT

Razvoj poroelastične vozne površine, ki spada med »tihe« površine, z nizko emisijo hrupa. Tovrstna vozna površina je sestavljena iz granulata mlete gume različnih frakcij, med seboj običajno povezanih s poliuretanskim vezivom.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

ERA NET ROAD II, 2009 – 2011, EU PROJEKT

Glavni cilj projekta je bil pripeljati postopke, ki jih je ERA NET ROAD I razvil in vodil s pomočjo sredstev iz Evropske komisije, tako daleč, da se v prihodnje lahko izvajajo tudi brez te pomoči. Pripravljeni postopki in način skupnega financiranja projektov omogočajo izvedbo mednarodnih razpisov za raziskovalne projekte, ki jih dandanes poznamo kot CEDR projekti.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06

YEAR 2010 »THE YOUNG EUROPEAN ARENA OF RESEARCH«, 2009 – 2010, EU PROJEKT

Tekmovanje, namenjeno mladim raziskovalcem, ki se ukvarjajo s tematiko cestnega transporta, je organizirano ob dogodkih TRA. V letu 2010 smo sodelovali kot soorganizatorji tekmovanja.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06

TYROSAFE »TYRE AND ROAD SURFACE OPTIMISATION FOR SKID RESISTANCE AND FURTHER EFFECTS«, 2008 – 2010, EU PROJEKT

V projektu so bila pripravljena priporočila k skupni, harmonizirani politiki zagotavljanja ustrezne torne sposobnosti in kotalnega upora voznih površin ter znižanja emisij prometnega hrupa na nivoju EU.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

TRA2008 »TRANSPORT RESEARCH ARENA 2008«, 2007 – 2008

TRA je največji svetovni dogodek za promocijo raziskav in razvoja na področju prometa in logistike. V letu 2008 smo bili soorganizatorji tega bienalnega dogodka.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06

SPENS »SUSTAINABLE PAVEMENTS FOR EUROPEAN NEW MEMBER STATES«, 2006 – 2009, EU PROJEKT

Namen projekta je bil razvoj primernih postopkov za optimalno in učinkovito obnovo in vzdrževanje cest v novih članicah Evropske unije. Iskali smo primerne postopke za hitro gradnjo in obnovo vozišč z materiali, ki se obnašajo ustrezno v tipičnih klimatskih pogojih za posamezno pokrajino, ki so ekološko sprejemljivi, ki so cenovno ugodni in jih je enostavno vzdrževati.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

ERA NET ROAD I, 2005 – 2009, EU PROJEKT

Projekt je bil usmerjen v izmenjavo informacij med nacionalnimi izvajalci raziskovalnih programov za ceste (Cestnimi Upravami) in v izbiro ter pripravo skupnih raziskav in razpisnih postopkov. Hkrati je bil narejen tudi znaten napredek pri uvajanju aktivnosti in razvoju finančnih orodij za financiranje skupnih mednacionalnih raziskovalnih projektov.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06

NR2C »NEW ROAD CONSTRUCTION CONCEPTS«, 2005 – 2008, EU PROJEKT

Pripravili smo vizijo razvoja cestne infrastrukture do leta 2040 ter testne projekte in demonstracije v okviru štirih konceptov cestogradnje: Zanesljiva in dosegljiva infrastruktura, Zelena infrastruktura, Varna in pametna infrastruktura ter Človeku prijazna infrastruktura.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

COST 354 »PERFORMANCE INDICATORS FOR ROAD PAVEMENTS«, 2004 – 2008, EU PROJEKT

Pripravili smo enotne evropske kazalnike stanja vozišč, z ozirom na potrebe uporabnikov in upravljavcev. Le-ti pripomorejo k določitvi sedanjih in bodočih potreb glede projektiranja in vzdrževanja vozišč, tako na državnem nivoju kot tudi na nivoju celotne EU.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

PREVENT »DEVELOP ATRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY«, 2003 – 2005, EU PROJEKT

Pripravljeno je bilo gradivo za varno vodenje prometa skozi območje delovišč, tiskano in e-gradivo. Gradivo je namenjeno izobraževanju odgovornih za varnost prometa na cesti: upravljavcem cest, projektantom, predlagateljem zapor, postavljavcem začasne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajalcem del ter odgovornim osebam za izvajanje nadzora nad postavitvijo.
Kontaktna oseba: Darko Kokot
e-pošta: darko.kokot@zag.si
Telefon: 01 280 43 01

FORMAT »FULLY OPTIMISED ROAD MAINTENANCE«, 2002 – 2005, EU PROJEKT

Razvit je bil celovit in povezan sklop aktivnosti za optimaliziranje vzdrževanja cest. Pri svojem delu smo bili osredotočeni na štiri teme: nove tehnologije vzdrževalnih del, minimaliziranje celokupnih stroškov, prometna varnost v območjih del ter spremljanje stanja voznih površin in voziščnih konstrukcij.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06

COST 343 »REDUCTION IN ROAD CLOSURES BY IMPROVED PAVEMENT MAINTENANCE PROCEDURES«, 1999 – 2003, EU PROJEKT

Namen naloge je bil specificirati posamezne vrste vzdrževalnih del za posamezne tipe cest in njihova stanja. Pri tem so imele prednost tiste vrste del, ki izkazujejo večjo trajnost in omogočajo hitrejše apliciranje.
Kontaktna oseba: Bojan Leben
e-pošta: bojan.leben@zag.si
Telefon: 01 280 45 06