Požar

Požar v gradbenih objektih je precej pogosta nesreča. Vpliv požara na človeške žrtve, materialno škodo in ostale posledice lahko močno zmanjšamo z uporabo primernih gradbenih materialov in konstrukcij. Na razvoj požara v prostoru vplivajo oprema in oblike prostora ter požarne lastnosti vgrajenih materialov. Razvoj požara lahko preprečimo ali upočasnimo z uporabo težje gorljivih obložnih materialov sten in stropov. Če začetni požar zaradi različnih vzrokov preide v polno razvitega, lahko njegovo širjenje po objektu omejimo, če imajo konstrukcijski elementi zadostno požarno odpornost. Za načrtovanje požarno varnih objektov je potrebno dovolj natančno in učinkovito modelirati toplotne razmere v okolici požara in pripadajoči temperaturni in mehanski odziv gradbenih konstrukcij. V požarnem laboratoriju ZAG v ta namen izvajamo standardizirane laboratorijske preiskave in eksperimentalne raziskave. Z računalniško opremo pa simuliramo najrazličnejše požarne scenarije.

Reference

Požarna odpornost armiranobetonskih konstrukcij

Ministrstvo za gospodarstvo in Konzorcij gradbenih podjetij 2003

COST C17 – Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings

EU, 2002 – 2006

Analiza obnašanja predorske cevi – različni požarni scenariji

DARS 2008

Poročilo o stanju požaru izpostavljenega dela objekta Srednje šole Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje 2013

Poročilo o stanju požaru izpostavljenega dela objekta OŠ Stara cerkev v Kočevju

Občina Kočevje 2013

Poročila o preiskavah tal in erozijske ogroženosti

Javni in zasebni naročniki v RS