Certifikacijska shema

Certifikacijska shema je dokument certifikacijskega organa, ki določa celoten postopek certificiranja, glede na predpisani sistem ugotavljanja skladnosti (tudi AVCP). Postopek je določen s potrebnimi fazami certifikacijskega postopka ter pripadajočimi aktivnostmi certifikacijskega organa, ki vodijo do izdaje oziroma do podaljšanja veljavnosti certifikata.

Obvezno certificiranje – certificiranje po tehničnih specifikacijah, ki jih predpisuje zakonodaja za gradbene proizvode (CPR, ZGPro-1) oziroma zakonodaja za embalažo za prevoz nevarnih snovi (ZPNB in ADR).

Certifikacijske sheme na harmoniziranem področju gradbenih proizvodov (CPR):

Certifikacijske sheme na nacionalnem področju gradbenih proizvodov (ZGPro-1):

Certifikacijske sheme na področju embalaže za prevoz nevarnega blaga (ZPNB in ADR):

Prostovoljno certificiranje in pridobitev znaka ZAG – dodatno certificiranje, ki je mogoče le v primeru prostovoljnega certificiranja po višjem sistemu ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti kot je določeno v tehnični(h) specifikaciji(ah), ki jih predpisuje zakonodaja.

Prostovoljne certifikacijske sheme: