Evropske tehnične ocene

ZAG Ljubljana je bil leta 2012 imenovan za Organ za tehnično ocenjevanje (TAB Technical Assessment Body) s pravico pripraviti Evropski ocenjevalni dokument (EAD – European Assessment Document) in izdati Evropsko tehnično oceno za vsa področja proizvodov in zahtev za TAB, ki so navedeni v CPR (Construction Products Regulations) (Uredba EU št. 305/2011).

ETA (European Technical Assessment) se podeli na zahtevo proizvajalca za gradbene proizvode, ki jih proizvajalec daje na trg v državah EU na podlagi Evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD), seveda pod pogojem, da za proizvod ni na voljo harmonizirani standard.

Evropska tehnična soglasja (ETApp izdana po CPD), ki so bile izdana do 30. junija 2013 ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti in jih je možno pretvoriti v Evropske tehnične ocene, v kolikor so bila pripravljena na podlagi sprejetih ETAG-ov. V kolikor so bila ETApp izdana na podlagi posebnih smernic CUAP, direktna pretvorba ETApp v ETA ni možno, saj je potrebno najprej obstoječi CUAP pretvoriti v EAD in šele na podlagi njega izdati nov ETA.

Postopek podelitve ETA

Proizvajalec vloži zahtevo za podelitev ETA na posebnem obrazcu,ki je na voljo na spletni strani ZAG. Vložena zahteva velja do sklenitve pogodbe kot naročilnica za izvedbo vseh potrebnih predhodnih aktivnosti.

Zahtevi za podelitev ETA je potrebno priložiti opis gradbenega proizvoda, načrte in poročila o že opravljenih preskusih, ki bodo podrobno predstavili gradbeni proizvod in njegovo nameravano uporabo. Vsi ti dokumenti tvorijo tehnično mapo proizvoda.

V okviru obdelave zahteve Služba za tehnične ocene in soglasja oceni ali za proizvod že obstaja EAD na podlagi katerega je možno pripraviti ETA. V kolikor EAD ne obstaja (niti ni na voljo ustrezen ETAG, ki bi se lahko uporabil kot EAD), Služba obvesti vložnika, da za njegov proizvod ustrezen EAD še ne obstaja in da bo potrebno pripraviti EAD, ki bo zadostno opisal dokazovanje zahtev za ta proizvod. V tem primeru Služba sproži postopek na EOTA za pripravo in izdelavo novega EAD.

Na podlagi popolne tehnične mape Služba pripravi pogodbo z določenimi roki in oceni stroške izdelave ETA (stroški izdelave EAD niso vključeni v pogodbeno ceno). Po obojestranskem podpisu pogodbe se začnejo izvajati postopki za podelitev ETA (tudi morebitno pripravo EAD). Postopki so podrobneje opisani na spletnih straneh EOTA.

Ko je ETA izdana, se na spletni strani ZAG objavijo osnovni podatki o podeljeni Evropski tehnični oceni. V primerih, ko je za gradbeni proizvod določen sistem potrjevanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP) več kot 2+, je potrebno izvesti še certificiranje kontrole proizvodnje (2+) oz. certificiranje proizvoda (1, 1+). Na podlagi teh dokumentov se pripravi ustrezna Izjava o lastnostih proizvoda.

V primeru, da se je gradbeni proizvod spremenil in njegove spremembe lahko bistveno vplivajo na njegove lastnosti, mora proizvajalec v posvetu z vodilnim strokovnjakom dopolniti ETA.

Veljavnost

Veljavnost ETA ni določena, v primeru sprememb proizvoda je ETA možno dopolniti ali razširiti in/ali zahtevati njen umik. Seznam podeljenih Evropskih tehničnih ocen je objavljen na spletnih straneh ZAG. Pet let po izdaji ETA bo ZAG umaknil podatke o podeljeni ETA s svoje spletne strani v kolikor lastnik ETA ne bo zahteval ponovne preverbe lastnosti njegovega proizvoda pri TAB, ki je izdal ETA.