Okoljska deklaracija proizvoda

Splošno

Z okoljsko deklaracijo proizvoda (Environmental product declaration: v nadaljevanju EPD) po SIST EN ISO 14025 se dokazuje trajnostno rabo naravnih virov. EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, ki temelji na rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment) in predstavlja kompleksno, a potrebno in zanesljivo podlago trajnostnemu gradbeništvu. EPD za proizvode je prostovoljna okoljska deklaracija, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda in kot tak omogoča primerjavo med proizvodi z enako funkcijo.

Slika 1: Krog življenskega cikla (vir: https://www.kth.se)

Predvidevamo, da bo EPD v prihodnje predstavljal potreben in zadosten podatek proizvajalca gradbenih proizvodov, pri dokazovanju sedme osnovne zahteve trajnostna raba naravnih virov po Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR – 305/2011/EC).

V okviru pridobivanja EPD izvajamo naslednje aktivnosti:

  • analizo življenjskega cikla (LCA) proizvodov in stavb,
  • izdelava Pravil za kategorije proizvodov (PCR – Product category rules),
  • izdelava EPD z notranjo oceno in z možnostjo zunanje ocene in
  • izdelava zunanjih ocen LCA.

EPD se lahko pridobi za katerikoli proizvod in temelji na enotnih pravilih, ki so zapisana v Pravilih za kategorije proizvoda (PCR) za obravnavan proizvod.

Pridobitev okoljske deklaracije proizvoda

Postopek priprave in izdaje EPD se prične z izpolnjeno Zahtevo za izdajo Okoljske deklaracije proizvoda. Izpolnjeno Zahtevo se pošlje po redni pošti na ZAG oziroma, se podpisano in ožigosano pošlje na elektronski naslov epd@zag.si.

Slika 2: Slikovna predstavitev sistemskih modulov (vir: https://www.oneclicklca.com)

Vsi gradbeni proizvodi in materiali morajo deklarirati module A1-A3, module C1-C4 in modul D.

Tipi EPD-jev, ki se lahko zagotovijo, so:
a. od zibelka do vrat z moduli C1-C4 in modulom D (A1-A3, C in D). Te stopnje so minimalne, ki jih je potrebno navesti v EPD. Temeljijo na deklarirani enoti;
b. od zibelke do vrat z možnostmi, moduli C1-C4 in moduli D (A1-A3, C, D in dodatni moduli. Dodatni moduli so lahko A4 in/ali A5 in/ali B1-B7). Ta tip EPD temelji na funkcionalni enoti ali deklarirani enoti. Če B-moduli in scenariji uporabe niso prijavljeni, EPD temelji na deklarirani enoti;
c. od zibelka do groba in modul D (A, B, C in D). Ta deklaracija temelji na funkcionalni enoti ali deklarirani enoti;
d. od zibelke do vrat (A1-A3). Te stopnje so minimalne, ki jih je treba deklarirati za vse gradbene proizvode, ki so izvzeti iz deklariranja modulov C in D, in temeljijo na deklarirani enoti. Ta tip EPD ni dovoljena za izdelke, ki vsebujejo biogeni ogljik;
e. od zibelke do vrat z možnostmi (A1-A3 in dodatni moduli. Dodatni moduli so lahko A4 in/ali A5). Ta vrsta EPD je možna samo za gradbene proizvode, ki so izvzeti iz deklariranja modulov C in D. Ta tip EPD mora temeljiti na funkcionalni enoti ali deklarirani enoti. Ta tip EPD ni dovoljena za izdelke, ki vsebujejo biogeni ogljik.

Pravila glede tipov EPD-jev pod točko d. in e. so podane v standardu SIST EN 15804:2012+A2:2019.

Lastnik EPD lahko zahteva spremembo EPD, če se je spremenil gradbeni proizvod ali proces proizvodnje oz. drugi relevantni dejavnik, ki bi lahko vplivali na rezultate LCA analize in s tem končnih rezultatov.

Podrobnejši opis postopka je opisan v Pravilih za pripravo Okoljske deklaracije proizvoda (EPD) .