Okoljska deklaracija proizvoda

Splošno

Z okoljsko deklaracijo proizvoda (Environmental product declaration: v nadaljevanju EPD) po SIST EN ISO 14025 se dokazuje trajnostno rabo naravnih virov. EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, ki temelji na rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla (LCA – life cycle assessment) in predstavlja kompleksno, a potrebno in zanesljivo podlago trajnostnemu gradbeništvu. EPD za proizvode je prostovoljna okoljska deklaracija, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda in kot tak omogoča primerjavo med proizvodi z enako funkcijo.

Faze življenjskega cikla proizvoda

Predvidevamo, da bo EPD v prihodnje predstavljal potreben in zadosten podatek proizvajalca gradbenih proizvodov, pri dokazovanju sedme osnovne zahteve trajnostna raba naravnih virov po Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR – 305/2011/EC).

V okviru pridobivanja EPD izvajamo naslednje aktivnosti:

  • analizo življenjskega cikla (LCA) proizvodov in stavb,
  • izdelava Pravil za kategorije proizvodov (PCR – Product category rules),
  • izdelava EPD z notranjo oceno in z možnostjo zunanje ocene in
  • izdelava zunanjih ocen LCA.

EPD se lahko pridobi za katerikoli proizvod in temelji na enotnih pravilih, ki so zapisana v Pravilih za kategorije proizvoda (PCR) za obravnavan proizvod.

Pridobitev okoljske deklaracije proizvoda

Postopek priprave in izdaje EPD se prične z izpolnjenim zahtevkom, za izdajo ustrezne Okoljske deklaracije izdelka (Zahtevek za izdajo Okoljske deklaracije proizvoda), kjer naročnik tudi določi tip EPD in ga pošlje po redni pošti na ZAG oz. ga podpisanega in ožigosanega pošlje na elektronski naslov epd@zag.si.

Tipi EPD-jev (glede na vključene faze življenjskega cikla):

  • “od zibelke do vrat” – “cradle to gate”– MODULI A1-A3 (obvezni moduli);
  • “od zibelke do vrat z možnimi izbirami” – “cradle to gate with options” –MODULI A1-A3 in posamezni izbrani opcijski moduli, opcijsko tudi modul D;
  • “od zibelke do groba” – “cradle to grave” – MODULI A1-C4, opcijsko tudi modul D.

Lastnik EPD lahko zahteva spremembo EPD, če se je spremenil gradbeni proizvod ali proces proizvodnje oz. drugi dejavnik, ki vplivajo na rezultate LCA analize in s tem končnih rezultatov.

Podrobnejši opis postopka je opisan v Pravilih za pripravo, izdajo in vzdrževanje Okoljske deklaracije izdelka.