Slovenska tehnična soglasja

Ministrstvo za gospodarstvo je z Odločbo št. 3210-9/2002-23 z dne 20.12.2006 določilo Zavod za gradbeništvo Slovenije za Organ za tehnična soglasja. ZAG v skladu z 22. členim ZGPro-1 še naprej ostaja Organ za podeljevanje Slovenskih tehničnih soglasij.

Po določilih 5. člena Zakona o gradbenih proizvodih – ZGPro-1, lahko proizvajalec dokazuje bistvene lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi Slovenskega tehničnega soglasja, preden ga da na trg in ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji.

Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo proizvajalca in temelji na preiskavah, preskusih, izračunih ali ocenah s sklicevanjem na ustrezne osnovne zahteve za gradbene objekte.

Postopek podelitve

Proizvajalec vloži Zahtevo za podelitev STS na posebnem obrazcu. Vložena zahteva velja do sklenitve pogodbe kot naročilnica za izvedbo vseh potrebnih predhodnih aktivnosti.

Zahtevi za podelitev STS je potrebno priložiti opis gradbenega proizvoda, načrte in poročila o že opravljenih preskusih, ki bodo podrobno predstavili gradbeni proizvod in njegovo nameravano uporabo. Vsi ti dokumenti tvorijo tehnično mapo proizvoda. V kolikor vodilni strokovnjak Službe oceni, da dokumenti še niso popolni, se z naročnikom dogovori za izvedbo dodatnih preiskav oz. za pridobitev manjkajočih dokumentov, s katerimi se dokazujejo lastnosti gradbenega proizvoda. Ta preskušanja se lahko izvedejo pred podpisom pogodbe za pripravo STS v oddelkih ZAG ali drugi ustreznih institucijah ali pa v postopku podelitve STS.

Ko je tehnična mapa pripravljena do te mere, da se lahko prične s pripravo STS, Služba pripravi pogodbo za pripravo in izdajo STS. Po obojestranskem podpisu pogodbe se začnejo izvajati postopki za podelitev STS – morebitna dodatna preskušanja, ocena dokazil, pregled proizvodnega obrata in priprava dokumentov Slovenskega tehničnega soglasja.

Ko je Slovensko tehnično soglasje izdano se na spletni strani ZAG objavijo osnovni podatki o podeljenem Slovenskem tehničnem soglasju. V primerih, ko je za gradbeni proizvod določen sistem potrjevanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP) več kot 2+, je potrebno izvesti še certificiranje kontrole proizvodnje (2+) oz. certificiranje proizvoda (1, 1+). Na podlagi teh dokumentov se pripravi ustrezna Izjava o lastnostih proizvoda.

Postopek priprave in podelitve Slovenskega tehničnega soglasja za gradbeni proizvod je podan v Pravilih za pripravo STS.

V primeru, da se je gradbeni proizvod spremenil in njegove spremembe lahko bistveno vplivajo na njegove lastnosti, mora proizvajalec v posvetu z vodilnim strokovnjakom ali Službo dopolniti STS.

Veljavnost

STS se podeli za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, v vmesnem času ga je možno dopolniti ali razširiti in/ali zahtevati njegov umik. Seznam, podeljenih Slovenskih tehničnih soglasij je objavljena na spletnih straneh ZAG.