Zaposlimo 4 mlade raziskovalce

05.04.2023

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja za 4 mlade raziskovalce. Spodaj so navedena področja raziskav in mentorji.

 • dr. Vesna Zalar Serjun
  področja raziskav:  krožno gospodarstvo, okolje, materiali, geologija
 • dr. Vilma Ducman
  področja raziskav: krožno gospodarstvo, materiali
 • dr. Boris Azinović
  področja raziskav: les, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, biologija, kemija
 • dr. Mirko Kosič
  področja raziskav: konstrukcije, gradbeništvo, materiali

Spodaj so raziskovalna področja podrobneje opisana.

Dr. Vesna Zalar Serjun: Elektrofiltrski pepeli, pepeli z rešetk in ciklonski prahovi predstavljajo ostanke čiščenja plinov v visokotemperaturnih procesih v industriji in energetiki. Strategija Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta kaže, da se bo količina predvsem mešanih pepelov in pepelov iz sežiga biomase v prihodnosti močno povečevala. Poznavanje stopnje reaktivnosti in potenciala za njeno izboljšanje je ključna karakteristika pepelov pri njihovem recikliranju (tako za imobilizacijo v geotehničnih delih kot v cementnih sistemih). Cilj programa je podrobno okarakterizirati pepele iz različnih termičnih procesov ter procesov zbiranja. Podrobna karakterizacija steklaste faze bo eden pomembnih sklopov. Potenciali za zvišanje stopnje reaktivnosti pepelov z nizko reaktivnostjo bodo raziskani na podlagi podrobne analize pepelov v več-komponentnem sistemu, tudi z uporabo dodatnega recikliranega materiala. Kriteriji okoljske sprejemljivosti in trajnostnosti bodo zagotovljeni.

Dr. Vilma Ducman: Alkalijsko aktivirani materiali (AAM) pospešeno prihajajo na trg gradbenih proizvodov, saj imajo določene konkurenčne prednosti. Še vedno pa je nekaj odprtih vprašanj glede trajnosti tovrstnih materialov, in sicer predvsem v smislu odpornosti na delovanje različnih kemikalij. Kemizem AAM je namreč drugačen kot pri OPC materialih. Kandidat/ka se bo  zato ukvarjal/a z ugotavljanjem deterioracijskih mehanizmov na mikro- in makro-strukturnem nivoju pri izpostavitvi vzorcev AAM različnim kemijskih okoljem (predvsem odpornost na zmrzovanje v prisotnosti soli, sulfatna odpornost, alkalno silikatno reaktivnost …). Za ta namen bo kandidat/ka osvojil/a različne metode priprave vzorcev, izpostave različnim pogojem in različne metode karakterizacije vzorcev pred in po izpostavitvi različnim kemijskim okoljem (SEM-EDS, XRF, XRD, MIP, FTIR …). Razumevanje in poznavanje mehanizmov nastanka poškodb bo omogočilo tudi ukrepe za izboljšanje materiala. Le na tak način bo namreč zagotovljena dolgoročna in varna uporaba AAM proizvodov.

Dr. Boris Azinović: Mladi raziskovalec/ka se bo usposabljal z raziskovalnim delom v okviru raziskovalnega programa Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo ter bo opravljal interdisciplinarno raziskovalno delo na Odseku za lesene konstrukcije. Raziskovalna skupina razvija znanja na področjih trajnostnosti in rabi obnovljivih virov v grajenem okolju, oceni mehanskih lastnosti lesa in proizvodov na osnovi lesa, numeričnega modeliranja, mehanike, adhezije, postopkov lepljenja, povečanja stopnje prefabrikacije v gradbeništvu in drugih, vse s ciljem prispevati k učinkovitejši rabi lesa v gradbeništvu. Multidisciplinarnost skupine zagotavlja trdne temelje za raziskovalno delo mladega raziskovalca/ke, ki se bo aktivno vključil/a  v: (1) raziskave s področja razvoja inovativnih rešitev iz križno lepljenega lesa oz. lesnih kompozitov za konstrukcijsko utrditev in sočasno energetsko sanacijo obstoječih objektov v kontekstu njihove ponovne rabe, (2) raziskave hibridnih konstrukcijskih sistemov na osnovi lesa in armiranega betona in (3) eksperimentalno delo v laboratoriju za konstrukcije in numerično modeliranje konstrukcijskih elementov (stene, plošče, okvirji idr.) ter mehanskih in lepljenih spojev v lesenih konstrukcijah.

Dr. Mirko Kosič: Premostitveni objekti predstavljajo enega ključnih elementov za učinkovito in trajnostno delovanje infrastrukture in s tem celotne družbe. Starost premostitvenih objektov, vremenski vplivi, povečan promet in naravne nesreče (potres, poplave), intenzivirane zaradi globalnega segrevanja, vplivajo na trajnost in varnost premostitvenih objektov. Usposabljanje kandidata/ke bo usmerjeno v področje celovite analize zanesljivosti premostitvenih objektov, podkrepljene s podatki iz monitoringa stanja konstrukcije, s čimer bomo pripomogli k podaljšanju njihove življenjske dobe in na ta način povečali trajnostnost prometne infrastrukture. V okviru usposabljanja kandidata/ke bomo nadgradili obstoječe postopke analize varnosti za različne ekstremne obtežbe (potres, promet, poplave, ..) in izboljšali metode iskanja skritih rezerv obstoječih objektov na račun bolj natančnih podatkov o stanju konstrukcije. Pri tem bomo uporabili sodobne metode zajema podatkov in pregleda objektov, s čimer bomo pospešili implementacijo digitalizacije v različne procese ocene stanja premostitvenih objektov.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Nimajo zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor znanosti.
 • Imajo izobrazbo doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne tehnične ali naravoslovne smeri.
 • Še niso bili zaposleni kot mladi raziskovalci.
 • Od zaključka študija niso minila več kot 4 leta.
 • Izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program.
Opis del in nalog:
 • Izvajanje šolskih obveznosti za pridobitev doktorskega naziva
 • Opravljanje raziskav v okviru projektov pod vodstvom mentorja
 • Priprava doktorske disertacije
 • Izkazana sposobnost za samostojno opravljanje posameznih raziskav
 • Sodelovanje pri izdelavi strokovnih nalog in mnenj na področju delovanja
 • Delo na področju potrjevanja ustreznosti gradbenih proizvodov
 • Po nalogu predpostavljenega vsa opravila, za katera je usposobljen

Podrobnejši opis je na voljo TUKAJ. Kandidati se morajo v študijskem letu 2023/2024 vpisati na podiplomski študijski program. Do selekcijskega postopka namesto kopije diplome zadostuje predložitev izjave, da bodo kandidati diplomirali ali nostrificirali diplomo do vključno 15.9.2023 (do tega datuma morajo predložiti dokumentacijo na ZAG, da se šteje kot veljavno izpolnjevanje pogoja).

Prijave se zbirajo do 15. maja 2023 na e-naslovu kadri@zag.si, pri čemer je treba navesti registrsko št. (OV68823), šifro (H017002), naziv delovnega mesta (MLADI RAZISKOVALEC VII/2), ter področje raziskav.

Delite, izberite platformo!