Standardizirano ocenjevanje in potrjevanje lastnosti naravnega in aglomeriranega kamna je osnova za pravilno izbiro kamna glede na projektni načrt, ki  upošteva pričakovane obremenitve v življenjski dobi proizvoda, čemur mora slediti kvalitetna vgradnja in vzdrževanje kamnitega proizvoda v času njegove uporabe. Velik delež vzrokov poškodb nastane ravno zaradi napak pri načrtovanju in vgradnji zato v nadaljevanju podajamo smernice za načrtovanje in vgradnjo kamnitih tlakov in fasad.

Tlakovanje

Pri tlakovanju z naravnim in aglomeriranim kamnom je zelo pomembna izbira kamnine, debelina plošč in način obdelave glede na predvideno uporabo (notranja, zunanja uporaba in predvidene obremenitve) ter pravilna vgradnja. Pri tlakovanju mestnega trga lahko na primer pričakujemo, da bo kamen izpostavljen tako visokim kot nizkim temperaturam ter posledično cikličnem zmrzovanju in ogrevanju, vlaženju, raztezanju ter delovanju soli. Prav tako bo tlak zaradi izrednih dogodkov obremenjen s prometom, čeprav gre v prvotnem namenu za cono za pešce in kolesarje. S tega stališča mora imeti izbrani naravni kamen ustrezne mehansko fizikalne lastnosti; dovolj visoko tlačno ali upogibno trdnost, odpornost proti zmrzovanju, odpornost proti kristalizaciji soli in dovolj visoko odpornost proti obrabi. Pri kamnu z nižjo upogibno trdnostjo, se odpornost na obremenitve lahko poveča z izbiro debelejših plošč. Kamniti tlak mora omogočiti varno hojo, kar dosežemo z ustrezno obdelavo pohodne površine. Plošče za tlakovanje iz ustrezne kamnine in debeline zahtevajo natančno in strokovno polaganje. Vsa predhodna dela (izdelava projekta, izbira ustreznega kamna, ustrezno dimenzioniranje) je zaman, če tlak ni pravilno položen. Celoten profil, od nosilne plasti navzgor, mora biti sestavljen tako, da zagotavlja dovolj visoko nosilnost in ustrezno odvodnjavanje. Plošče je potrebno enakomerno pritrditi po celotni površini, s čimer se omogoči enakomeren prehod vlage iz podlage skozi kamen in doseže dober oprijem plošče po njeni celotni spodnji površini. Naravni kamen se tudi razteza, kar pomeni, da je to potrebno upoštevati pri širini fug in pri velikosti dilatacijskih polj.

Fasadne obloge

Danes zaradi vedno tanjših plošč in hitro razvijajočih tehnik vgrajevanja prihaja do problemov, ki jim klasično kamnoseško znanje ni kos. Enostavna izbira kamna na podlagi izgleda in uvrščanja v »marmorje« in »granite« zdaleč ni dovolj. Za kvalitetno, trajno in estetsko privlačno kamnito fasado, ki hkrati daje objektu tradicionalni videz, je potrebna pravilna izbira kamna na osnovi informacij o lastnostih kamna, ustrezen projektni načrt, pravilna vgradnja in ustrezno vzdrževanje. Projektni načrt mora biti izdelan glede na pričakovane obremenitve tekom celotne življenjske dobe kamnite fasade, za izračun pa se morajo upoštevati dejanski rezultati laboratorijskega testiranja kamna in ostalih elementov fasadnega sklopa in/ali rezultati testiranja celotnega fasadnega sklopa. Slednjega preverjamo v okviru slovenskega tehnična soglasja ali evropske tehnične ocene. V Sloveniji je najpogostejši tip kamnitih fasad prezračevana kamnita fasada, ki je dobila ime po zračni reži, ki ločuje kamniti ovoj od nosilne konstrukcije. Kamnite plošče so na nosilno konstrukcijo sidrane direktno ali preko kovinske podkonstrukcije. Pozicija sider na plošči je različna. Najpogosteje so plošče pritrjene s stranskimi sidri v vertikalnih ali horizontalnih režah, redkeje pa sidra prehajajo frontalno skozi ploščo ali so deloma vgrajene na zadnji strani plošče. Območje sidranja je s stališča trdnosti fasade zelo kritično, saj predstavlja območje povečanih napetosti v kamniti plošči. Zato moramo pri vgradnji reducirati možnost koncentriranih točkovnih napetosti, kar izvedemo z vstavljanjem plastičnih tulcev. Ker se kamnita plošča zaradi toplotne in hidrične ekspanzije razteza in krči, je potrebno plošče pritrditi tako, da je omogočeno diferencialno gibanje plošče. Zaradi tega izvrtine za sidra ne smejo biti zapolnjena s togimi polnili, hkrati pa mora biti med posameznimi ploščami dovolj široka dilatacijska reža. Izvrtine za sidra morajo biti izdelana natančno in enakomerno, za kar je potrebna predhodna priprava v obratu in ne na mestu samem.