Projekti v teku

 • Raziskovalni vavčer Sanova d.o.o.: Raziskave aplikativne in konstrukcijske ustreznosti ultravitkih ploskovnih in linijskih nosilnih elementov izdelanih iz tehnološko naprednih armiranih cementnih betonov.

Zaključeni projekti

 • Izdelava PGD za odlagališče NSRAO Verbina v občini Krško, razvoj AB odlagalnega zabojnika, podizvajalec IBE d.d., naročnik ARAO.
 • SMART RAIL : Je jeseni 2014 zaključen 3-letni raziskovalni projekt, financiran s strani Evropske komisije iz 7. Okvirnega programa. Cilj projekta je bil predlagati, na testnih poljih in z numeričnimi modeli preskusiti in analizirati inovativne metode obnove železniške infrastrukture. Laboratorij za beton je bil vključen v delovno skupino WP3 Rehabilitation technologies and construction methods, Structures – bridges, tunnels and slopes, ki se je ukvarja z možnostjo uporabe mikoramiranih betonov zelo visokih zmogljivosti (UHPFRC) za sanacijo starih jeklenih železniških mostov. Rezultati projekta so dosegljivo na spletni strani projekta SMART RAIL.
 • TRIMM : Je jeseni 2014 zaključen 3-letni raziskovalni projekt, financiran s strani Evropske komisije iz 7. Okvirnega programa. Tema projekta so inovativne metode monitoringa cestnih premostitvenih objektov. Laboratorij za beton je, v sodelovanju s partnerji v in izven Zavoda za gradbeništvo Slovenije, preverjam možnost uporabe metod akustične emisije (AE) v povezavi z metodo tehtanja vozil pod prometom (Si-WIM) za dolgotrajni monitoring poškodovanih cestnih premostitvenih objektov.
 • Raziskovalni vavčer Saning d.o.o.: Raziskava cementnih matric z ekstremno visokimi trdnostnimi karakteristikami v kombinaciji s tehnološko napredno mikroarmaturo in polnili iz visokotrdnih agregatov
 • Raziskovalni vavčer TKK d.d.: Razvoj aerantov
 • Vpliv vrste cementa na hitrost karbonatizacije betona in protikorozijska zaščita armature, Lafarge cement d.o.o., 2010-2012c
  Za naročnika Lafarge cement d.o.o. smo izvedli preiskave CEM I in 3 vrst mešanih cementov. Poleg standardnih lastnosti betonov, smo glavni poudarek dali karbonatizaciji betonov pripravljenih z mešanimi cementi ter občutljivosti armaturnega jekla na korozijo cementih pastah mešanih cementov.
 • Brizgani betoni s povečano obstojnost na sulfatno korozijo, ZAG, 2006-2012
  Zaradi posebne funkcije, ki jo brizgani betoni imajo v konstrukcijah, ter načina izvedbe, brizganih betonov ni možno ščititi pred agresivnim okoljem na tradicionalen način. Posebno v primeru, ko so ti betoni v stiku z kamninami, ki vsebujejo sulfate, je njihova obstojnost ogrožena. Namen naloge, financirane iz lastnih sredstev, je bil pripraviti predlog za sestavo sulfatno odpornih brizganih betonov, skladnih s smernicami za gradnjo predorov.
 • Metodologija spremljanje stanja in razvoja poškodb armiranobetonskih pregrad in kovinskih zabojnikov za najverjetnejši tip odlagališča NSRAO, ARAO, 2006-2011
  Bodoče odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov bo locirano na območju Krškega polja, podzemno, v območju relativno agresivne podtalnice. Namen naloge, katere naročnik je bila Agencija za radioaktivne odpadke, je bil identificirati možne degradacijske procese betonov v specifičnem okolju ter pripraviti smernice za sestave betonov, primernih za specifično okolje, tehnologijo gradnje in namen uporabe.
 • Razvoj novih tipov superplastifikatorjev in nealkalnega pospešila za brizgani beton, TKK Srpenica d.d., 2010, sodelovanje pri izvedbi projekta
  V okviru razvoje novih tipov superplastifikatorjev in nealkalnega pospešila za brizgani beton smo za naročnika TKK Srpenica d.d. izvajali preiskave betonov.
 • ARCHES , Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures,  6.OP, 2006-2009, razvoj in aplikacijo UHPFRC betonov (Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete).
  V okviru projekta ARCHES, financiranega s strani Evropske komisije, smo, v konzorciju z mednarodnimi partnerji, razvili, preiskali in za sanacijo mostu Log Čezsoški uporabili iz pretežno domačih surovin proizvedeni »ekološki« mikroarmirani beton zelo visoke zmogljivosti (ang. UHPFRC). Na podlagi pripobljenega znanja smo pripravili priporočila za projektiranje sestav in za uporabo MABZVZ.
 • Določitev kriterijev za prevzem cementnobetonskih premostitvenih objektov ob izteku garancijske dobe, DARS, 2006-2008,
  Za naročnika DARS smo sodelovali pri pripravi kriterijev za prevzem cementnobetonskih premostitvenih objektov ob izteku garancijske dobe, na podlagi katerih je možno določiti, ali stanje objekta ob izteku garancijske dobe še ustreza pričakovanemu.
 • Hrapavljenje cementnobetonskih vozišč v predorih, ZAG, 2008.
  Drsnost betonskih vozišč v avtocestnih predorih predstavlja določen problem ne samo v Sloveniji. Zaradi neustreznih tornih lastnosti betonskih vozišč nekaterih AC predorov v Sloveniji, je bilo potrebno izvesti sanacijo (hrapavljenje) le-teh. Študija obravnava vzroke za zatečeno stanje in analizira možne načine sanacije.
 • ECOserve Network  – European Construction in Service of Society , EU, 2002-2006
  Evropska komisija je v okviru programa Promoting Competitive and Sustainable Growth financirala delovanje mreže, katere cilj je spodbujati trajnostnega razvoj evropske gradbene industrije V okviru mreže smo sodelovali s slovenskimi izkušnjami na področju trajnostne proizvodnje betonov.

Seznam pomembnejših objav

 • ŠAJŠAJNA, Aljoša, SIMON, Marija, BRAS, Vladimir. Comparison of microscopy based analyses of entrained air void system in concrete (EN 480-11) to other test methods. V: MAUKO, Alenka (ur.), KOSEC, Tadeja (ur.), KOPAR, Tinkara (ur.), GARTNER, Nina (ur.). 13th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Ljubljana, 14-18 June 2011. e-Proceedings with full papers. Ljubljana: ZAG: = Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2011, [7] str. [COBISS.SI-ID 1785959]
 • ŠAJNA, Aljoša, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, DENARIE, Emmanuel, BRÜHWILER, E., HABERT, Guillaume, ROSSI, Pierre, REŠČIČ, L., WIERZBICKI, T. Composite UHPFRC-concrete construction for rehabilitation – most recent advances and applications. V: FRANGOPOL, Dan M. (ur.). Bridge maintenance, safety and management and life-cycle optimization : proceedings of the Fifth International conference on bridge maintenance, safety and management, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 11-15 July 2010. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2010, str. 2270-2277, ilustr. [COBISS.SI-ID 1710951]
 • STIPANOVIĆ, Irina, BJEGOVIĆ, Dubravka, SERDAR, Marijana, LEGAT, Andraž, ŠAJNA, Aljoša, KOSEC, Tadeja, KUHAR, Viljem, GARTNER, Nina. Corrosion resistant steels as reinforcement in concrete. V: FRANGOPOL, Dan M. (ur.). Bridge maintenance, safety and management and life-cycle optimization : proceedings of the Fifth International conference on bridge maintenance, safety and management, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 11-15 July 2010. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2010, str. 2278-2284, ilustr. [COBISS.SI-ID 1710439]
 • SIMON, Marija, BRAS, Vladimir. Vpliv uporabe različnih cementov na razporeditev por v betonu. V: Konferenca Beton 21. stoletja, Lipica, marec 2010. Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2010, str. 58-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 1622631]
 • SIMON, Marija, BRAS, Vladimir. Ugotavljanje obstojnosti površine betona z različnimi metodami. V: Konferenca Dosežki betonske stroke, Lipica, [26. in 27.] marec 2009. Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2009, str. 177-184. [COBISS.SI-ID 1471079]
 • ŠAJNA, Aljoša, BREMEC, Tina. Acoustic emission technique based investigation of old bridge girders. V: ENOKI, M. (ur.). Progress in acoustic emission XIV : proceedings of the 19th International Acoustic Emission Symposium, fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University, Kyoto, Japan, December 9-12, 2008. Kyoto: The Japanese Society for Non-Destructive Inspection, [2008], str. 317-324, ilustr. [COBISS.SI-ID 1636711]
 • ŠAJNA, Aljoša, MLADENOVIČ, Ana, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja. Analiza obstojnosti brizganega betona s povečano odpornostjo na sulfatno korozijo. V: Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2008, str. 21-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 1573735]
 • ŠAJNA, Aljoša, SIMON, Marija, KOKOT, Darko, LEBEN, Bojan, LEGAT, Andraž. Študija o vzrokih za neustrezne torne karakteristike betonskih vozišč AC križa s predlogom za sanacijo in usmeritvami za za izboljšave pri novogradnjah. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1416551]
 • ŠAJNA, Aljoša, MLADENOVIČ, Ana, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, KEPIC, Miran. Problematika brizganega betona s povečano odpornostjo na sulfatno korozijo. V: Konferenca “Novo na področju betona 2007”, Lipica, 8.-9. marec 2007. Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2007, str. 67-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 1573479]
 • ŠAJNA, Aljoša, KOVAČ, Jaka, BAJT, Žiga. Acoustic emission monitoring of cracking in reinforced concrete specimens. V: MARCHAND, Jacques (ur.). 2nd International Symposium on Advances in Concrete through Science and Engineering : Quebec City, Canada, 11-13 September 2006, (RILEM proceedings, PRO 51). Bagneux: RILEM Publications SARL, cop. 2006, str. 423. [COBISS.SI-ID 1210471]
 • KOKOT, Darko, LEBEN, Bojan, ŠAJNA, Aljoša. Zagotavljanje ustreznega odpora proti drsenju na betonskih voziščih. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). 8. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.-27. oktobra 2006. Zbornik referatov. Ljubljana: DRC – Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006, str. 674-681. [COBISS.SI-ID 1223527]
 • ŠAJNA, Aljoša. Sustainable concrete production in Slovenia. V: Proceedings of the Eco-Serve Seminar “Challenges for Sustainable Construction: the “concrete” approach”, Warsaw, Poland, May 18th – 19th, 2006. Brussels: Eco-Serve Seminar Secretariat, 2006, str. 1-26. [COBISS.SI-ID 1167463]
 • BRAS, Vladimir, SIMON, Marija. Obnova armirano betonskih konstrukcij z uporabo samozgoščevalnega betona. V: Konferenca “Vzdrževanje, zaščita in popravila betonskih konstrukcij, Lipica, 9.-10.marec 2006. Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2006, str. 182-190. [COBISS.SI-ID 1135463]
 • ŠELIH, Jana, SIMON, Marija. Uporaba sekundarnih surovin v betonu in njegova trajnost. V: Konferenca o obstojnosti betonov v konstrukcijah, Lipica, 10.-11. marec 2005. Zbornik referatov. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2005, str. 75-82. [COBISS.SI-ID 1024103]